SFS 2021:547 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

SFS2021-547.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de

allmänna domstolarna

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:547

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

SFS

2021:547

2

Bilaga1

Avgiftslista

Ansökningsavgifter
En ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder
något av följande.

Kategori A .......................................................................................... 900 kr

Allmänna domstolsärenden:
– adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
– tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap
enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel
II-förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,
– namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,
– testamentsvittnesförhör,
– förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman,
– tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 §
sambolagen (2003:376),
– beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken,
– förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap.
2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen,
– tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 §
ärvdabalken,
– förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt,
– tillstånd till fusion enligt 16 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar,
– likvidation och förordnande av likvidator enligt 17 kap. lagen om
ekonomiska föreningar, 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eller 2 kap.
37 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
– entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelse-
lagen (1994:1220),
– kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal
och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,
– förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän,
– förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter,
– blodundersökning enligt lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid
utredning av faderskap,
– sjöförklaring,
– entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag som angetts
ovan,
– informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk, 57 c § patentlagen (1967:837), 35 c §
mönsterskyddslagen (1970:485), 9 c § lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a § växtförädlarrättslagen
(1997:306), 9 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877) eller 6 kap. 1 § lagen
(2018:1653) om företagsnamn,
– medling eller förlängd tid för pågående medling enligt lagen (2017:322)
om medling i vissa upphovsrättstvister,
– intagande i protokoll för framtida säkerhet, och

1 Senaste lydelse 2018:1810.

background image

SFS

2021:547

3

– verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa
privaträttsliga tvister.
Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Ärende i en mark- och miljödomstol som det inte tas ut någon avgift för
enligt 2 eller 3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas,
inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007
om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Äktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken och mål som
gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, vårdnad om
barn, barns boende, umgänge med barn eller underhåll till barn, inklusive
mål som inleds genom en gemensam ansökan.

För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas
tas ingen ny avgift ut om målet enligt rättens beslut ska handläggas enligt
andra bestämmelser.

Kategori B ....................................................................................... 2 800 kr

Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A.

Ärende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Ärende om kvarstad på bankmedel enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett
europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gräns-
överskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur.

Enskilt åtal.

Konkursärende.

Ärende om företagsrekonstruktion.

Annat mål i en mark- och miljödomstol än sådant som angetts under kategori
A, med undantag för mål om utdömande av vite efter särskild ansökan av
myndighet, mål om utdömande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen
(1987:10) och mål som det tas ut avgift för enligt 2 eller 3 kap. förordningen
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Tilläggsavgifter

En tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål eller ärende
har överlämnats till domstol enligt följande.

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas,
inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 om inrättande av

background image

SFS

2021:547

4

ett europeiskt småmålsförfarande, efter överlämnande från Kronofogde-
myndigheten enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföre-
läggande och handräckning eller 10 § lagen (2008:879) om euro-
peiskt betalningsföreläggande……………….……………………… 600 kr
Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36
eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller enligt
10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande ........................... 2 500 kr

Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat företagsnamn, efter
överlämnande av ärende från registreringsmyndighet enligt 3 kap. 12 eller
15 § lagen om företagsnamn ............................................................. 2 350 kr

Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat varumärke, efter
överlämnande från Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 §
varumärkeslagen .............................................................................. 2 350 kr

Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna vattentjänster,
om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, efter
överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om
betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen om europeiskt
betalningsföreläggande ....................................................................... 600 kr

Annat mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna
vattentjänster, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36
eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 §
lagen om europeiskt betalningsföreläggande ................................... 2 500 kr

Kungörandeavgifter
En kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande ärenden.

Konkursärende .................................................................................... 500 kr

Ärende om företagsrekonstruktion ...................................................... 500 kr