SFS 2021:548 Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)

SFS2021-548.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i konkursförordningen (1987:916)

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om konkursförordningen (1987:916)1

dels att 2, 19, 20, 24, 36 och 51 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 21 § ska utgå,
dels att 6, 7, 10, 17, 18, 21–23, 26, 31, 47, 48 och 50 §§ och rubriken

närmast före 18 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.

6 § När en tingsrätt enligt 2 kap. 2 a § konkurslagen (1987:672) över-
lämnar handlingarna i ärendet till en annan tingsrätt, ska det framgå vilken
dag ansökan kom in till den förra tingsrätten.

7 § I en kallelse enligt 2 kap. 16 § tredje stycket konkurslagen (1987:672)
ska tingsrätten uppmana gäldenären att till rätten anmäla

1. den adress till vilken gäldenären kan ta emot kallelser och

underrättelser, om inte adressen är rätt angiven i konkursansökan, och

2. varje borgenär som har en fordran på lön eller pension och en sådan

borgenärs adress.

10 §2 Kungörelsen enligt 2 kap. 24 § första stycket konkurslagen
(1987:672) ska innehålla uppgifter om

1. konkursbeslutet och dagen för det,
2. gäldenärens namn och adress samt, om uppgiften framgår av hand-

lingarna, gäldenärens person- eller organisationsnummer och företagsnamn
eller annat näringskännetecken som gäldenären driver eller under det senaste
året har drivit näringsverksamhet under,

3. den tingsrätt där konkursen handläggs, och
4. förvaltarens namn och adress, om denne har utsetts.
Om det före konkursbeslutet har utfärdats kallelse på gäldenärens okända

borgenärer och tiden för att anmäla fordran ännu inte har löpt ut, ska rätten
i kungörelsen upplysa om att kallelsen fortfarande gäller.

Kungörelsen ska hållas tillgänglig på tingsrättens kansli på samtliga

kansliorter.

17 § Om rätten enligt 2 kap. 26 § konkurslagen (1987:672) beslutar att en
konkurs ska handläggas av en annan tingsrätt, ska rätten underrätta
gäldenären, varje känd borgenär och dem som enligt 12 § första stycket har
underrättats om konkursen om överflyttningen.

1 Senaste lydelse av 2 § 1998:1360.
2 Senaste lydelse 2018:1811.

SFS

2021:548

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:548

Bekräftelse av bouppteckningen och edgång
18 §
3 Om gäldenären är en juridisk person med flera ställföreträdare och
förvaltaren anser att någon av ställföreträdarna inte behöver bekräfta
bouppteckningen enligt 6 kap. 4 § konkurslagen (1987:672), ska förvaltaren
underrätta ställföreträdaren om detta.

21 § Förvaltaren ska snarast underrätta gäldenärens make, om gäldenären
är gift, och varje känd solidariskt ansvarig medgäldenär om boupptecknings-
sammanträdet enligt 6 kap. 2 b § första stycket konkurslagen (1987:672).

Om edgångssammanträde ska hållas enligt 6 kap. 3 § andra stycket

konkurslagen, ska rätten snarast underrätta dem som anges i första stycket
om edgångssammanträdet.

22 § Gäldenärens kallelse till bouppteckningssammanträdet enligt 6 kap.
2 b § andra stycket konkurslagen (1987:672) ska innehålla

1. uppgifter om tiden och platsen för sammanträdet,
2. en erinran om att gäldenären är skyldig att vid sammanträdet bekräfta

bouppteckningen, och

3. en erinran om att gäldenären enligt 6 kap. 6 § konkurslagen inte utan

rättens medgivande får bege sig utomlands innan han eller hon har bekräftat
bouppteckningen.

Första stycket gäller även för gäldenärens kallelse till ett

edgångssammanträde enligt 6 kap. 3 § konkurslagen.

22 a § Förvaltaren ska vid bouppteckningssammanträdet erinra gälde-
nären om dennes sanningsplikt och om konsekvenserna av att lämna oriktiga
eller ofullständiga uppgifter.

23 § Om gäldenären när han eller hon ska bekräfta bouppteckningen gör
tillägg till eller ändringar av betydelse i bouppteckningen, ska förvaltaren
underrätta rätten och tillsynsmyndigheten om dessa.

Om någon annan som ska bekräfta bouppteckningen eller viss uppgift i

den enligt 6 kap. 5 § konkurslagen (1987:672) gör tillägg till eller ändringar
av betydelse i bouppteckningen, ska förvaltaren underrätta gäldenären,
rätten och tillsynsmyndigheten om dessa.

26 §4 Om bevakning ska ske, ska rätten genast underrätta gäldenären,
förvaltaren, tillsynsmyndigheten, varje känd borgenär och dem som anges i
21 § om detta. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om

1. innehållet i den kungörelse som har utfärdats enligt 9 kap. 3 §

konkurslagen (1987:672),

2. tingsrättens adress, och
3. vad rätten enligt 9 kap. 8 § första stycket konkurslagen har bestämt i

fråga om

a. anmärkningstid,
b. plats där bevakningshandlingarna ska hållas tillgängliga för

granskning, och

c. tidpunkten för det förlikningssammanträde som ska hållas inför rätten,

om anmärkningar framställs.

3 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
4 Senaste lydelse 2001:76.

background image

3

SFS

2021:548

Om rätten fattar beslut i de frågor som avses i första stycket 3 vid ett

senare tillfälle än vid beslutet om bevakningsförfarandet, ska de som anges
i första stycket underrättas särskilt om detta snarast därefter.

I en underrättelse enligt första stycket ska det upplysas om att

borgenärerna i andra fall än som avses i 14 kap. 6 § tredje stycket
konkurslagen endast på begäran ges tillfälle att yttra sig över förvaltarens
arvodesansökan och, om rätten håller förhandling i arvodesfrågan, kallas till
förhandlingen.

31 §5 Förvaltaren ska efter bouppteckningssammanträdet underrätta varje
känd borgenär om huruvida borgenären kan räkna med att få utdelning på
sin fordran.

Om konkursen inte ska avskrivas, ska förvaltaren i underrättelsen även

upplysa varje känd borgenär om att

1. en borgenär kommer att underrättas om utdelningsförslag och

slutredovisning endast om borgenären kommer i fråga för utdelning eller om
borgenären särskilt begär hos rätten att få bli underrättad, och

2. en borgenär i andra fall än som avses i 14 kap. 6 § tredje stycket

konkurslagen (1987:672) endast på begäran hos rätten ges tillfälle att yttra
sig över förvaltarens arvodesansökan och, om rätten håller förhandling i
arvodesfrågan, kallas till förhandlingen.

Förvaltaren ska sända en kopia av underrättelsen till rätten.

47 §6 I en konkurs hos ett kreditinstitut får det bestämmas att insättnings-
borgenärerna ska underrättas på något annat sätt än som anges i 26, 31, 32
och 37–40 §§, i den mån det är lämpligt. En upplysning om vad som har
bestämts ska kungöras av rätten.

48 §7 I en konkurs hos ett kreditinstitut ska förvaltaren skicka en sådan
förteckning som avses i 7 kap. 13 § femte stycket konkurslagen (1987:672)
till vart och ett av institutets kontor så att den under bevakningstiden kan
hållas tillgänglig där för var och en som vill ta del av den. Förteckningen ska
under samma tid hållas tillgänglig också hos rätten och förvaltaren.

50 § Kallelser och underrättelser enligt denna förordning ska ske med post
eller på annat lämpligt sätt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Om konkursen har beslutats före ikraftträdandet gäller 10, 17, 18,

21–23 och 26 §§ i den äldre lydelsen.

3. De upphävda 19 och 20 §§ gäller fortfarande för konkurser som har

beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

5 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.
6 Senaste lydelse 1995:1610.
7 Senaste lydelse 1995:1610.