SFS 2021:550 Förordning om ändring i förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion

SFS2021-550.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:783) om

företagsrekonstruktion

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:783) om företags-
rekonstruktion

dels att 21 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 11, 13, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

1 § En ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion ska tillsammans med handlingar som bifogas
ansökan ges in till tingsrätten. Om tingsrätten bifaller ansökan om
företagsrekonstruktion, ska rätten se till att rekonstruktören får del av
beslutet och ansökningshandlingarna.

11 §1 Kungörelse om beslut om ackordsförhandling enligt 3 kap. 13 § 3
lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion ska innehålla uppgift om tid
och plats för borgenärssammanträde, dagen för ansökan om företags-
rekonstruktion, rekonstruktörens namn och adress samt vad en borgenär har
att iaktta enligt 3 kap. 15 och 16 §§ lagen om företagsrekonstruktion.

Om kallelse på okända borgenärer har utfärdats och kungörelse om beslut

om ackordsförhandling utfärdas innan tiden för att anmäla fordran har löpt
ut, ska det i kungörelsen upplysas om att verkan av kallelsen inte har förfallit
genom ackordsförhandlingen.

13 § En anmälan av eller en anmärkning mot en fordran och de handlingar
som åberopas till stöd för anmälan eller anmärkningen ska ges in till
rekonstruktören. Rekonstruktören ska se till att rätten får del av handlingarna
samt även underrätta rätten om de anmärkningar som han eller hon själv
funnit anledning till och om huruvida värdet av egendom i vilken en
borgenär har särskild förmånsrätt kan antas understiga fordran.

19 § Kungörelser enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion ska
ske i Post- och Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får därutöver
en kungörelse ske på annat sätt.

I fråga om skyldighet för rätten att i vissa fall kungöra ett beslut om

ackordsförhandling utomlands finns det föreskrifter i 2 § lagen (1981:6) om
konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land.

1 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2021:550

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

SFS

2021:550

2

20 § En underrättelse eller anmälan från rätten eller rekonstruktören enligt
denna förordning ska ske med post eller på annat lämpligt sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)