SFS 2021:550 Förordning om ändring i förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion

SFS2021-550.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BFZKMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:RIBHCL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:RKESIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1996:783) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�retagsrekonstruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:783) om f�retags-<br/>rekonstruktion </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 21 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att 1, 11, 13, 19 och 20 �� ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b> En ans�kan om f�retagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om <br/>f�retagsrekonstruktion ska tillsammans med handlingar som bifogas <br/>ans�kan ges in till tingsr�tten. Om tingsr�tten bifaller ans�kan om <br/>f�retagsrekonstruktion, ska r�tten se till att rekonstrukt�ren f�r del av <br/>beslutet och ans�kningshandlingarna. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>11 �</b>1 Kung�relse om beslut om ackordsf�rhandling enligt 3 kap. 13 � 3 <br/>lagen (1996:764) om f�retagsrekonstruktion ska inneh�lla uppgift om tid <br/>och plats f�r borgen�rssammantr�de, dagen f�r ans�kan om f�retags-<br/>rekonstruktion, rekonstrukt�rens namn och adress samt vad en borgen�r har <br/>att iaktta enligt 3 kap. 15 och 16 �� lagen om f�retagsrekonstruktion. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om kallelse p� ok�nda borgen�rer har utf�rdats och kung�relse om beslut </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">om ackordsf�rhandling utf�rdas innan tiden f�r att anm�la fordran har l�pt <br/>ut, ska det i kung�relsen upplysas om att verkan av kallelsen inte har f�rfallit <br/>genom ackordsf�rhandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>13 �</b> En anm�lan av eller en anm�rkning mot en fordran och de handlingar <br/>som �beropas till st�d f�r anm�lan eller anm�rkningen ska ges in till <br/>rekonstrukt�ren. Rekonstrukt�ren ska se till att r�tten f�r del av handlingarna <br/>samt �ven underr�tta r�tten om de anm�rkningar som han eller hon sj�lv <br/>funnit anledning till och om huruvida v�rdet av egendom i vilken en <br/>borgen�r har s�rskild f�rm�nsr�tt kan antas understiga fordran. </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>19 �</b> Kung�relser enligt lagen (1996:764) om f�retagsrekonstruktion ska <br/>ske i Post- och Inrikes Tidningar. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r d�rut�ver <br/>en kung�relse ske p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om skyldighet f�r r�tten att i vissa fall kung�ra ett beslut om </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ackordsf�rhandling utomlands finns det f�reskrifter i 2 � lagen (1981:6) om <br/>konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:550</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">8 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:550</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>20 �</b> En underr�ttelse eller anm�lan fr�n r�tten eller rekonstrukt�ren enligt <br/>denna f�rordning ska ske med post eller p� annat l�mpligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Tobias Eriksson <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1996:783) om

f�retagsrekonstruktion

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:783) om f�retags-
rekonstruktion

dels att 21 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 1, 11, 13, 19 och 20 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 � En ans�kan om f�retagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om
f�retagsrekonstruktion ska tillsammans med handlingar som bifogas
ans�kan ges in till tingsr�tten. Om tingsr�tten bifaller ans�kan om
f�retagsrekonstruktion, ska r�tten se till att rekonstrukt�ren f�r del av
beslutet och ans�kningshandlingarna.

11 �1 Kung�relse om beslut om ackordsf�rhandling enligt 3 kap. 13 � 3
lagen (1996:764) om f�retagsrekonstruktion ska inneh�lla uppgift om tid
och plats f�r borgen�rssammantr�de, dagen f�r ans�kan om f�retags-
rekonstruktion, rekonstrukt�rens namn och adress samt vad en borgen�r har
att iaktta enligt 3 kap. 15 och 16 �� lagen om f�retagsrekonstruktion.

Om kallelse p� ok�nda borgen�rer har utf�rdats och kung�relse om beslut

om ackordsf�rhandling utf�rdas innan tiden f�r att anm�la fordran har l�pt
ut, ska det i kung�relsen upplysas om att verkan av kallelsen inte har f�rfallit
genom ackordsf�rhandlingen.

13 � En anm�lan av eller en anm�rkning mot en fordran och de handlingar
som �beropas till st�d f�r anm�lan eller anm�rkningen ska ges in till
rekonstrukt�ren. Rekonstrukt�ren ska se till att r�tten f�r del av handlingarna
samt �ven underr�tta r�tten om de anm�rkningar som han eller hon sj�lv
funnit anledning till och om huruvida v�rdet av egendom i vilken en
borgen�r har s�rskild f�rm�nsr�tt kan antas understiga fordran.

19 � Kung�relser enligt lagen (1996:764) om f�retagsrekonstruktion ska
ske i Post- och Inrikes Tidningar. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r d�rut�ver
en kung�relse ske p� annat s�tt.

I fr�ga om skyldighet f�r r�tten att i vissa fall kung�ra ett beslut om

ackordsf�rhandling utomlands finns det f�reskrifter i 2 � lagen (1981:6) om
konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land.

1 �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2021:550

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

SFS

2021:550

2

20 � En underr�ttelse eller anm�lan fr�n r�tten eller rekonstrukt�ren enligt
denna f�rordning ska ske med post eller p� annat l�mpligt s�tt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

;