SFS 2021:551 Förordning om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

SFS2021-551.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för

Skatteverket

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:154) med instruktion
för Skatteverket

dels att 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 17 a §, och närmast före 17 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

17 §1 Styrelsen består av högst åtta ledamöter.

Delegering
17 a §
Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta om mindre
ändringar i arbetsordningen och om föreskrifter som inte har särskild
principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:395.

SFS

2021:551

Publicerad
den

9 juni 2021