SFS 2021:555 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

SFS2021-555.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s

cybersäkerhetsakt

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april
2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om
cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och
om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten).

Förordningen (EU) 2019/881 benämns i denna förordning EU:s

cybersäkerhetsakt.

Förordningen innehåller också bestämmelser i anslutning till lagen

(2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering
3 §
Försvarets materielverk är nationell myndighet för cybersäkerhets-
certifiering enligt lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till
EU:s cybersäkerhetsakt.

4 § Försvarets materielverk är nationell representant enligt artikel 62.2 i
EU:s cybersäkerhetsakt.

5 § Vid Försvarets materielverk finns ett ackrediterat organ för bedömning
av överensstämmelse enligt artikel 60.2 i EU:s cybersäkerhetsakt.

6 § Det ackrediterade organet för bedömning av överensstämmelse vid
Försvarets materielverk är inte underställt myndighetschefen när det
bedriver verksamhet enligt EU:s cybersäkerhetsakt.

Verkställighet av sanktionsavgifter
7 §
Om betalningsansvaret har upphävts genom ett beslut som fått laga
kraft, ska sanktionsavgiften betalas tillbaka. För sanktionsavgift som betalas
tillbaka betalas även ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från den
dag då avgiften betalades till och med den dag den betalas tillbaka.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2021.

SFS

2021:555

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

SFS

2021:555

2

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)