SFS 2021:556 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-556.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:556

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:556

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

166. utredning och tillsyn enligt
Europaparlamentets

och

rådets

förordning (EU) 2019/881 av den
17 april 2019 om Enisa (Europeiska
unionens cybersäkerhetsbyrå) och
om cybersäkerhetscertifiering av
informations- och kommunikations-
teknik och om upphävande av
förordning

(EU)

nr 526/2013

(cybersäkerhetsakten) och lagen
(2021:553) med kompletterande
bestämmelser till EU:s cybersäker-
hetsakt.

1 Senaste lydelse 2021:525.

background image

3

SFS

2021:556

Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan

Covid-19
Cybersäkerhetscertifiering

Datakommunikation

64, 164

166

47

Förrättningsavgift
Försvarets materielverk
Försvarsmakten

48

91, 95, 132, 166

140