SFS 2021:559 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

SFS2021-559.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver att 4 kap. 20 § fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438) ska ha följande lydelse.

4 kap.
20 §
1 En säkerhetsbesättning ska ha en sådan storlek och sammansättning
att fartyget får tillräcklig personal för manövrering och navigering, för drift
och övervakning av maskineriet, för sådant nödvändigt underhåll av fartyget
och dess utrustning som har betydelse för säkerheten, för brandskydds- och
livräddningstjänsten, för radiotjänsten samt för intendenturtjänsten.

På fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg
och i hamnanläggningar ska dessutom säkerhetsbesättningen ha en sådan
storlek och sammansättning att tillämpliga krav om sjöfartsskydd kan
fullgöras.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:238.

SFS

2021:559

Publicerad
den

11 juni 2021