SFS 2021:560 Förordning om en tillfällig skyldighet för Folkhälsomyndigheten att lämna ut uppgifter om vaccinationer mot covid-19

SFS2021-560.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om en tillfällig skyldighet för Folkhälsomyndigheten att

lämna ut uppgifter om vaccinationer mot covid-19

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Folkhälsomyndigheten ska på begäran av Läkemedelsverket lämna ut
de uppgifter om vaccinationer mot sjukdomen covid-19 som registrerats i
vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register över nationella
vaccinationsprogram m.m. Uppgifterna ska dock endast lämnas ut i den
utsträckning som krävs för att Läkemedelsverket ska kunna fullgöra sina
skyldigheter i fråga om säkerhetsövervakning av misstänkta biverkningar
från läkemedel.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Förordningen tillämpas även på uppgifter som har registrerats i

vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register över nationella
vaccinationsprogram m.m. före ikraftträdandet.

3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2021:560

Publicerad
den

11 juni 2021