SFS 2021:561 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

SFS2021-561.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 7, 8 och 33 §§ varumärkes-
lagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.

2 kap.
7 §
3 Ett varumärke får inte registreras om varumärket

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän

ordning,

2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art,

kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet,

3. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning

eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte
får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas
med en sådan beteckning eller ett sådant vapen,

4. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen

(2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära
rätten inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som kan
förväxlas med ett sådant kännetecken,

5. innehåller en ursprungsbeteckning, en geografisk beteckning, en be-

teckning för ett traditionellt uttryck för vin eller en beteckning för en
garanterad traditionell specialitet, i den utsträckning beteckningen är
skyddad enligt unionsrätten,

6. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en

geografisk beteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller
spritdrycker av annat ursprung, eller

7. innehåller eller i väsentliga delar återger en äldre växtsortbenämning

som avser en växtsort av samma eller närstående växtart, i den utsträckning
växtsorten är skyddad enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) eller
unionsrätten.

Ett varumärke får inte heller registreras om ansökan om registrering

gjordes i ond tro.

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får inte registreras om villko-

ren för märkets användning strider mot goda seder eller allmän ordning. Ett
kollektivmärke som avses i 6 § får vidare inte registreras om villkoren inte

1 Prop. 2020/21:125, bet. 2020/21:NU23, rskr. 2020/21:336.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för
tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning), i den ursprungliga
lydelsen.
3 Senaste lydelse 2018:1652.

SFS

2021:561

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:561

tillåter medlemskap i sammanslutningen för alla som tillhandahåller sådana
varor eller tjänster som märket avser och varorna eller tjänsterna har sitt
ursprung i det geografiska område som märket avser.

8 §4 Ett varumärke får inte registreras om varumärket

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av

samma slag,

2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller

tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling,
inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och inne-
havaren av varukännetecknet, eller

3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom

en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket
utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för
varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om använd-
ningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.

Med ett varukännetecken avses i första stycket
1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,
2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkes-

registrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,

3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller

inom en väsentlig del av landet, och

4. ett EU-varumärke.
Ett varumärke får inte heller registreras om ansökan om registrering görs

i eget namn av en agent eller en annan företrädare för en innehavare av ett
varukännetecken och ansökan avser innehavarens kännetecken. Varumärket
får dock registreras om företrädaren har innehavarens tillstånd eller annars
har giltiga skäl för sitt handlande.

33 §5 Om det efter registreringen görs någon ändring av de villkor som
gäller för att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska få användas, ska
innehavaren anmäla detta till Patent- och registreringsverket.

De ändrade villkoren ska föras in i varumärkesregistret och kungöras,

under förutsättning att de villkor som gäller för varumärkets användning
fortfarande uppfyller kraven i 1 § andra stycket och att det inte finns något
hinder mot att föra in de ändrade villkoren enligt 7 § tredje stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på varumärken som har regi-

strerats och ansökningar om registreringar som har gjorts före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:1652.
5 Senaste lydelse 2018:1652.