SFS 2021:565 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

SFS2021-565.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni
2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring av
förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och
om upphävande av beslut (EU) 2016/344.

Förordningen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Allmän behörighet att samverka med Europeiska arbetsmyndigheten
2 §
En myndighet får inom sitt verksamhetsområde vidta de åtgärder som
följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149.

�&tgärder som följer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information

mellan medlemsstaterna och artiklarna 8 och 9 om samordnade och gemen-
samma inspektioner i förordningen, får endast vidtas av de myndigheter som
anges i 3 och 4 §§. För åtgärder som följer av artikel 13 om medling i samma
förordning gäller 6 §.

Samarbete och utbyte av information
3 §
De myndigheter som anges i 1�6 får inom de angivna uppdragen vidta
de åtgärder som följer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information
mellan medlemsstaterna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1149:

1. Arbetsförmedlingen, som nationellt samordningskontor enligt 7 § 2

förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen,

2. Arbetsmiljöverket, som förbindelsekontor och behörig myndighet

enligt 24 och 26 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare,

3. Kommerskollegium, som kontaktpunkt enligt 9 § 12 förordningen

(2012:990) med instruktion för Kommerskollegium,

4. Kronofogdemyndigheten, som behörig myndighet enligt 2 § lagen

(2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktions-
avgifter vid utstationering,

5. Regeringskansliet (Socialdepartementet), som behörig myndighet enligt

artikel 1 m i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av
den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och

SFS

2021:565

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:565

6. Transportstyrelsen, som
a) behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210) och

1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen (2012:237),

b) samordnande organ enligt 7 kap. 6 § andra stycket förordningen

(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,

c) behörig myndighet enligt 8 kap. 1 § förordningen om kör- och vilotider

samt färdskrivare, m.m., och

d) nationell kontaktpunkt enligt 1 kap. 7 § tredje stycket 1 vägtrafikdata-

förordningen (2019:382).

Inspektioner
4 §
De myndigheter som anges i 1 och 2 får inom de angivna uppdragen
vidta de åtgärder och ingå de överenskommelser som följer av artiklarna 8
och 9 om samordnade och gemensamma inspektioner i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2019/1149:

1. Arbetsmiljöverket, som behörig myndighet enligt 26 § lagen (1999:678)

om utstationering av arbetstagare, och

2. Transportstyrelsen, som samordnande organ enligt 7 kap. 6 § andra

stycket förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,
m.m.

Dessa myndigheter ska även fullgöra de skyldigheter som följer av

artiklarna.

Behörigheten enligt första stycket omfattar inte internationella

överenskommelser som kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

5 § Innan en myndighet som anges i 4 § första stycket 1 och 2 ingår en
inspektionsöverenskommelse ska den inhämta synpunkter från andra
berörda myndigheter.

Myndigheten ska, i förekommande fall, samordna deltagandet av andra

myndigheter vid en inspektion.

I det fall personal från en utländsk myndighet eller från Europeiska arbets-

myndigheten närvarar vid en inspektion gör de det som observatörer.

Medling
6 §
En myndighet får inom sitt verksamhetsområde vidta de åtgärder som
följer av artikel 13 om medling i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/1149 och ska fullgöra de skyldigheter som följer av artikeln.

Endast Regeringskansliet (Socialdepartementet) får vidta åtgärder och ska

fullgöra skyldigheter enligt första stycket i de delar ett ärende om medling
rör de unionsrättsakter om samordning av de sociala trygghetssystemen som
anges i artikel 1.4 c i förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)