SFS 2021:566 Förordning om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

SFS2021-566.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion

för Arbetsmiljöverket

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:913) med
instruktion för Arbetsmiljöverket ska ha följande lydelse.

1 §1 Arbetsmiljöverket ansvarar för arbetsmiljö-, arbetstids- och
utstationeringsfrågor. Myndigheten ansvarar även för

1. vissa frågor om marknadskontroll,
2. vissa miljöfrågor, och
3. vissa frågor som rör Europeiska arbetsmyndigheten som har inrättats

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den
20 juni 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring
av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589
och om upphävande av beslut (EU) 2016/344 och den myndighetens
verksamhetsområde.

Myndighetens ansvar gäller inte i den utsträckning frågorna ska hanteras

av någon annan myndighet.

2 §2 Myndigheten har särskilt till uppgift att

1. ha tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs och

planera tillsynen främst med utgångspunkt i analyser av arbetsmiljörisk och
risk för att aktörer medvetet bryter mot regelverket,

2. vara förbindelsekontor för utstationering, ha tillsyn över att

bestämmelserna om anmälningsskyldighet vid utstationering följs och ha
hand om ett register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige,

3. ansvara för marknadskontroll
a) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv
95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 167/2013,

b) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande
anordningar, i den ursprungliga lydelsen,

c) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/29/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl, i den
ursprungliga lydelsen,

1 Senaste lydelse 2017:1160.
2 Senaste lydelse 2018:129.

SFS

2021:566

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:566

d) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för
användning i explosionsfarliga omgivningar, i den ursprungliga lydelsen,

e) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skydds-
utrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, i den
ursprungliga lydelsen, och

f) i övrigt av sådana produkter enligt 3 kap. 8�10 §§ arbetsmiljölagen

(1977:1160) som kan användas yrkesmässigt,

4. meddela föreskrifter och allmänna råd enligt arbetsmiljö- och

arbetstidslagstiftningen,

5. ta fram och tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad

information inom sitt ansvarsområde, där små och medelstora företags behov
särskilt ska beaktas,

6. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador, där skillnader

mellan kvinnor och män särskilt ska belysas,

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken,

8. vara yrkesinspektionsorgan som deltar i Europeiska kommissionens

yrkesinspektörskommitté enligt kommissionens beslut 95/319/EG av den
12 juli 1995 om inrättande av en yrkesinspektörskommitté,

9. ansvara för övergripande samordning av frågor som omfattas av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 och som är av
betydelse för flera myndigheter eller arbetsmarknadens parter, och

10. representera Sverige i Europeiskt forum för att förbättra samarbetet

när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete som har inrättats enligt
artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149,
inbegripet att på nationell nivå samordna arbetet med berörda myndigheter
och med arbetsmarknadens parter.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)