SFS 2021:566 Förordning om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

SFS2021-566.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:JWBZNV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:JWBZNV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:CHUCZJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2007:913) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Arbetsmilj�verket </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 1 och 2 �� f�rordningen (2007:913) med <br/>instruktion f�r Arbetsmilj�verket ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>1 Arbetsmilj�verket ansvarar f�r arbetsmilj�-, arbetstids- och <br/>utstationeringsfr�gor. Myndigheten ansvarar �ven f�r </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. vissa fr�gor om marknadskontroll,<br/>2. vissa milj�fr�gor, och<br/>3. vissa fr�gor som r�r Europeiska arbetsmyndigheten som har inr�ttats</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149 av den <br/>20 juni 2019 om inr�ttande av Europeiska arbetsmyndigheten, om �ndring <br/>av f�rordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 <br/>och om upph�vande av beslut (EU) 2016/344 och den myndighetens <br/>verksamhetsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndighetens ansvar g�ller inte i den utstr�ckning fr�gorna ska hanteras </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av n�gon annan myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b>2 Myndigheten har s�rskilt till uppgift att </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ha tillsyn �ver att arbetsmilj�- och arbetstidslagstiftningen f�ljs och</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">planera tillsynen fr�mst med utg�ngspunkt i analyser av arbetsmilj�risk och <br/>risk f�r att akt�rer medvetet bryter mot regelverket, </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vara f�rbindelsekontor f�r utstationering, ha tillsyn �ver att</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">best�mmelserna om anm�lningsskyldighet vid utstationering f�ljs och ha <br/>hand om ett register f�r f�retag som utstationerar arbetstagare i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">3. ansvara f�r marknadskontroll<br/>a) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om �ndring av direktiv <br/>95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) <br/>nr 167/2013, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas <br/>lagstiftning om tillhandah�llande p� marknaden av tryckb�rande <br/>anordningar, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">c) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2014/29/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas <br/>lagstiftning om tillhandah�llande p� marknaden av enkla tryckk�rl, i den <br/>ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Senaste lydelse 2017:1160. <br/>2 Senaste lydelse 2018:129. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:566</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">11 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:566</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">d) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets direktiv</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas <br/>lagstiftning om utrustning och s�kerhetssystem som �r avsedda f�r <br/>anv�ndning i explosionsfarliga omgivningar, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">e) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skydds-<br/>utrustning och om upph�vande av r�dets direktiv 89/686/EEG, i den <br/>ursprungliga lydelsen, och </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">f) i �vrigt av s�dana produkter enligt 3 kap. 810 �� arbetsmilj�lagen</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(1977:1160) som kan anv�ndas yrkesm�ssigt, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. meddela f�reskrifter och allm�nna r�d enligt arbetsmilj�- och</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">arbetstidslagstiftningen, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. ta fram och tillhandah�lla behovsanpassad, l�ttillg�nglig och kvalificerad</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">information inom sitt ansvarsomr�de, d�r sm� och medelstora f�retags behov <br/>s�rskilt ska beaktas, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. ansvara f�r ett informationssystem om arbetsskador, d�r skillnader</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">mellan kvinnor och m�n s�rskilt ska belysas, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. ansvara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">officiella statistiken, </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. vara yrkesinspektionsorgan som deltar i Europeiska kommissionens</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">yrkesinspekt�rskommitt� enligt kommissionens beslut 95/319/EG av den <br/>12 juli 1995 om inr�ttande av en yrkesinspekt�rskommitt�, </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. ansvara f�r �vergripande samordning av fr�gor som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149 och som �r av <br/>betydelse f�r flera myndigheter eller arbetsmarknadens parter, och </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. representera Sverige i Europeiskt forum f�r att f�rb�ttra samarbetet</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">n�r det g�ller att bek�mpa odeklarerat arbete som har inr�ttats enligt <br/>artikel 16.2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149, <br/>inbegripet att p� nationell niv� samordna arbetet med ber�rda myndigheter <br/>och med arbetsmarknadens parter. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2021. </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">EVA NORDMARK </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Catharina Nordlander <br/>(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2007:913) med instruktion

f�r Arbetsmilj�verket

Utf�rdad den 10 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 1 och 2 �� f�rordningen (2007:913) med
instruktion f�r Arbetsmilj�verket ska ha f�ljande lydelse.

1 �1 Arbetsmilj�verket ansvarar f�r arbetsmilj�-, arbetstids- och
utstationeringsfr�gor. Myndigheten ansvarar �ven f�r

1. vissa fr�gor om marknadskontroll,
2. vissa milj�fr�gor, och
3. vissa fr�gor som r�r Europeiska arbetsmyndigheten som har inr�ttats

enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149 av den
20 juni 2019 om inr�ttande av Europeiska arbetsmyndigheten, om �ndring
av f�rordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589
och om upph�vande av beslut (EU) 2016/344 och den myndighetens
verksamhetsomr�de.

Myndighetens ansvar g�ller inte i den utstr�ckning fr�gorna ska hanteras

av n�gon annan myndighet.

2 �2 Myndigheten har s�rskilt till uppgift att

1. ha tillsyn �ver att arbetsmilj�- och arbetstidslagstiftningen f�ljs och

planera tillsynen fr�mst med utg�ngspunkt i analyser av arbetsmilj�risk och
risk f�r att akt�rer medvetet bryter mot regelverket,

2. vara f�rbindelsekontor f�r utstationering, ha tillsyn �ver att

best�mmelserna om anm�lningsskyldighet vid utstationering f�ljs och ha
hand om ett register f�r f�retag som utstationerar arbetstagare i Sverige,

3. ansvara f�r marknadskontroll
a) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets direktiv

2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om �ndring av direktiv
95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)
nr 167/2013,

b) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets direktiv

2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning om tillhandah�llande p� marknaden av tryckb�rande
anordningar, i den ursprungliga lydelsen,

c) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets direktiv

2014/29/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning om tillhandah�llande p� marknaden av enkla tryckk�rl, i den
ursprungliga lydelsen,

1 Senaste lydelse 2017:1160.
2 Senaste lydelse 2018:129.

SFS

2021:566

Publicerad
den

11 juni 2021

background image

2

SFS

2021:566

d) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets direktiv

2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning om utrustning och s�kerhetssystem som �r avsedda f�r
anv�ndning i explosionsfarliga omgivningar, i den ursprungliga lydelsen,

e) av produkter som omfattas av Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skydds-
utrustning och om upph�vande av r�dets direktiv 89/686/EEG, i den
ursprungliga lydelsen, och

f) i �vrigt av s�dana produkter enligt 3 kap. 810 �� arbetsmilj�lagen

(1977:1160) som kan anv�ndas yrkesm�ssigt,

4. meddela f�reskrifter och allm�nna r�d enligt arbetsmilj�- och

arbetstidslagstiftningen,

5. ta fram och tillhandah�lla behovsanpassad, l�ttillg�nglig och kvalificerad

information inom sitt ansvarsomr�de, d�r sm� och medelstora f�retags behov
s�rskilt ska beaktas,

6. ansvara f�r ett informationssystem om arbetsskador, d�r skillnader

mellan kvinnor och m�n s�rskilt ska belysas,

7. ansvara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den

officiella statistiken,

8. vara yrkesinspektionsorgan som deltar i Europeiska kommissionens

yrkesinspekt�rskommitt� enligt kommissionens beslut 95/319/EG av den
12 juli 1995 om inr�ttande av en yrkesinspekt�rskommitt�,

9. ansvara f�r �vergripande samordning av fr�gor som omfattas av

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149 och som �r av
betydelse f�r flera myndigheter eller arbetsmarknadens parter, och

10. representera Sverige i Europeiskt forum f�r att f�rb�ttra samarbetet

n�r det g�ller att bek�mpa odeklarerat arbete som har inr�ttats enligt
artikel 16.2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1149,
inbegripet att p� nationell niv� samordna arbetet med ber�rda myndigheter
och med arbetsmarknadens parter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2021.

P� regeringens v�gnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;