SFS 2021:567 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, dels ändring i samma förordning

SFS2021-567.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om

tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, dels ändring i samma

förordning

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:730) om tillfälligt
anpassat sjöfartsstöd

dels att förordningen, som gäller till utgången av juni 20211, ska fortsätta

att gälla,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut av den 4 juni 2021 angående statligt stöd i ärende
SA.62726 (2021/N).

Det sammanlagda stöd som lämnas till en arbetsgivare får uppgå till högst

1,8 miljoner euro.

Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som
1. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening

som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, eller

2. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska

kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre
marknaden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Förordningen upphör att gälla den 1 oktober 2021.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfälligt

anpassat sjöfartsstöd som avser tid före den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2020:1296.

SFS

2021:567

Publicerad
den

11 juni 2021