SFS 2021:571 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2021-571.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver att 41 § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

41 §1 En svensk myndighet som har rätt att få uppgifter ur
belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller
denna förordning får begära uppgifter ur

1. en annan medlemsstats kriminalregister med stöd av rådets rambeslut

2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlems-
staternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll,
eller

2. Förenade kungarikets kriminalregister med stöd av avtalet om handel

och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergi-
gemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland, å andra sidan.

En sådan begäran ska göras till Polismyndigheten och innehålla uppgift

om för vilket ändamål uppgifterna begärs.

Polismyndigheten ska vidarebefordra begäran till den eller de medlems-

stater inom Europeiska unionen eller Förenade kungariket där den som
begäran gäller är eller har varit medborgare. Inkomna uppgifter ska vidare-
befordras till den myndighet som har begärt uppgifterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1158.

SFS

2021:571

Publicerad
den

15 juni 2021