SFS 2021:573 Lag om upphävande av lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

SFS2021-573.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (2019:1197) om skatteavtal

mellan Sverige och Grekland

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2019:1197) om skatteavtal
mellan Sverige och Grekland ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om
a) inkomstskatt, för skatt på inkomst som har förvärvats före ikraft-

trädandet,

b) förmögenhetsskatt, i fråga om skatt som utgår på grund av taxering

under 2022 eller tidigare.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:137, bet. 2020/21:SkU34, rskr. 2020/21:332.

SFS

2021:573

Publicerad
den

16 juni 2021