SFS 2021:574 Lag om upphävande av lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

SFS2021-574.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (2003:758) om skatteavtal

mellan Sverige och Portugal

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2003:758) om skatteavtal
mellan Sverige och Portugal ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om
a) källskatter, på belopp som har förvärvats före ikraftträdandet,
b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som har

påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:138, bet. 2020/21:SkU35, rskr. 2020/21:333.

SFS

2021:574

Publicerad
den

16 juni 2021