SFS 2021:575 Lag om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

SFS2021-575.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen

(2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2019:1141) om ändring i lagen
(2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska utgå.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:138, bet. 2020/21:SkU35, rskr. 2020/21:333.

SFS

2021:575

Publicerad
den

16 juni 2021