SFS 2021:576 Förordning om ersättning för vissa analyskostnader av vildsvinskött

SFS2021-576.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ersättning för vissa analyskostnader av vildsvinskött

Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till privat-
personer för kostnaden för analys av förekomsten av trikiner eller cesium-
137 i vildsvinskött. Ersättning lämnas av staten som svarar för en del av
kostnaden gentemot det ackrediterade laboratorium som har utfört analysen
åt privatpersonen.

Ersättning lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Syftet med förordningen är att med bibehållen livsmedelssäkerhet öka
mängden vildsvinskött som konsumeras inom det egna privathushållet.

3 § Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck
4 §
I denna förordning betyder

ackrediterat laboratorium: ett laboratorium som är ackrediterat av

Sveriges nationella ackrediteringsorgan (Swedac) att utföra mikrobiologiska
analyser av trikiner eller cesium-137 i livsmedel i enlighet med standarden
EN ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kali-
breringslaboratorier,

cesium-137: radioaktivt cesium, och
trikiner: samma sak som i kommissionens genomförandeförordning (EU)

2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestäm-
melser för offentlig kontroll av trikiner i kött.

Mottagare av ersättning
5 §
Ersättning får lämnas till ett ackrediterat laboratorium som har utfört
en analys av förekomsten av trikiner eller cesium-137 i vildsvinskött åt en
privatperson.

Förutsättningar för ersättning
6 §
Ersättning får lämnas för kostnaden för analys om analysen

1. avser förekomsten av trikiner eller cesium-137 i vildsvinskött,
2. har utförts av ett laboratorium som är ackrediterat att utföra sådana

analyser, och

SFS

2021:576

Publicerad
den

17 juni 2021

background image

SFS

2

3. har utförts på uppdrag av en privatperson som inte avser att sälja vild-

svinsköttet vidare utan avser att konsumera köttet inom det egna privat-
hushållet.

Om analysen avser förekomsten av cesium-137 lämnas ersättning för

kostnaden endast om vildsvinet har fällts i en kommun som anges i bilagan
till denna förordning.

Ersättningens storlek
7 §
Ersättning lämnas som ett engångsbelopp per analys motsvarande den
faktiska kostnaden, dock högst 120 kronor per analys av förekomsten av
trikiner och högst 495 kronor per analys av förekomsten av cesium-137.

Handläggande myndighet
8 §
Livsmedelsverket prövar frågor om ersättning och betalar ut ersättning
enligt denna förordning.

Ansökan om ersättning
9 §
En ansökan om ersättning ska göras av det ackrediterade laboratorium
som har utfört analysen. Ansökan om ersättning ska vara skriftlig och ska
lämnas in till Livsmedelsverket senast fyra veckor efter utgången av den
månad som ansökan avser.

10 § En ansökan om ersättning ska innehålla

1. en redovisning över de analyser som genomförts per månad,
2. uppgifter om vad respektive analys avser, när de har utförts och

kostnaden per analys,

3. uppgift om i vilken kommun vildsvinet har fällts för de analyser som

avser förekomsten av cesium-137, och

4. en försäkran om att sökanden inte har fått annan ersättning för

analyserna.

11 § Den som ansöker om ersättning ska lämna de ytterligare handlingar
eller uppgifter som Livsmedelsverket behöver för att kunna pröva ansökan.

Tillsyn och uppföljning
12 §
Den som har mottagit ersättning ska på begäran av Livsmedelsverket
visa upp

1. uppgift om identiteten på och kontaktuppgifter till de personer som har

gett mottagaren i uppdrag att genomföra analyserna,

2. de uppgifter i övrigt som behövs för uppföljning eller utvärdering av

den åtgärd som ersättning lämnats för.

Återbetalning och återkrav
13 §
Den som har tagit emot ersättning är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att ersättning har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. ersättningen av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för

högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en mottagare av ersättning är återbetalningsskyldig för

ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

2021:576

background image

SFS

3

14 § Om en mottagare av ersättning är återbetalningsskyldig enligt 13 §,
ska Livsmedelsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen
tillsammans med räntan. Om det finns särskilda skäl får Livsmedelsverket
besluta att sätta ned kravet eller räntan helt eller delvis.

Överklagande
15 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt
eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Rätt att meddela föreskrifter
16 §
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om analyser som har

gjorts efter ikraftträdandet.

3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2025.


På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2021:576

background image

4

Bilaga

Län

Kommun

Stockholms län

Norrtälje
Sigtuna
Upplands-Bro

Uppsala län

Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar

Södermanlands län

Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Strängnäs

Västmanlands län

Hallstahammar
Kungsör
Sala
Västerås

Dalarnas län

Avesta

Gävleborgs län

Gävle
Hofors
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker

Västernorrlands län

Härnösand
Kramfors
Sollefteå
Sundsvall
Timrå
Ånge
Örnsköldsvik

Jämtlands län

Bräcke
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund

Västerbottens län

Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Malå
Nordmaling
Norsjö

2021:576

background image

SFS

5

Län

Kommun

Robertsfors
Skellefteå
Storuman
Sorsele
Umeå
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele

Norrbottens län

Arjeplog

2021:576