SFS 2021:578 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-578.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 3 och 3 a §§ förordningen (2020:127) om
tillfälligt inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

3 §1 En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat
eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning som
1. är EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino,

Schweiz eller Vatikanstaten,

2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra,

Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering för längre tid än

tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz
eller Vatikanstaten,

5. har en sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket,

5 kap. 3 § första stycket 1�4 eller 3 a § utlänningslagen (2005:716) till en
person som omfattas av någon av punkterna 1�4 eller till en svensk
medborgare,

6. är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan

medborgare, under förutsättning att han eller hon omfattas av artikel 10 i
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29,
31.1.2020, s. 7), eller

7. är bosatt i en sådan stat som anges i bilagan till denna förordning.
Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt

angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till
exempel

1. hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård och

personal inom äldreomsorgen,

2. gränsarbetare,
3. säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring,
4. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

5. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen,
6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som är

inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för

1 Senaste lydelse 2021:50.

SFS

2021:578

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:578

organisationernas verksamhet, militär personal och annan personal inom
ramen för internationellt försvarssamarbete, hjälparbetare och personal
inom det civila försvaret,

7. passagerare i transit,
8. personer med trängande familjeskäl,
9. sjömän,
10. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

11. personer som reser i syfte att studera,
12. personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras

arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan
skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller
utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar,
och

13. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet.

3 a §2 För att en utlänning som reser till Sverige ska omfattas av något av
undantagen i 3 § andra eller tredje stycket krävs dessutom att utlänningen
vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från
testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar
före ankomsten.

Första stycket gäller inte för
1. personer under 18 år,
2. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

3. sjömän,
4. personer med trängande familjeskäl,
5. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

6. personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige,
7. personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige,
8. medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan

medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i
Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7),

9. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), eller
10. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet.

Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2021:222.