SFS 2021:578 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-578.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:XQNYPT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:IRVHNX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EHWTKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2020:127) om tillf�lligt </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>inresef�rbud till Sverige </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 3 och 3 a �� f�rordningen (2020:127) om <br/>tillf�lligt inresef�rbud till Sverige ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 �</b>1 En utl�nning som reser till Sverige fr�n en annan stat �n en EES-stat <br/>eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">F�rsta stycket g�ller inte f�r en utl�nning som <br/>1. �r EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Schweiz eller Vatikanstaten, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. har st�llning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,<br/>3. har uppeh�llstillst�nd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten, </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering f�r l�ngre tid �n</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">tre m�nader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz <br/>eller Vatikanstaten, </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. har en s�dan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">5 kap. 3 � f�rsta stycket 14 eller 3 a � utl�nningslagen (2005:716) till en <br/>person som omfattas av n�gon av punkterna 14 eller till en svensk <br/>medborgare, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. �r medborgare i F�renade kungariket eller familjemedlem till en s�dan</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">medborgare, under f�ruts�ttning att han eller hon omfattas av artikel 10 i <br/>avtalet om F�renade konungariket Storbritannien och Nordirlands uttr�de ur <br/>Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, <br/>31.1.2020, s. 7), eller </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">7. �r bosatt i en s�dan stat som anges i bilagan till denna f�rordning.<br/>F�rsta stycket g�ller inte heller f�r en utl�nning som har s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">angel�gna behov eller som ska utf�ra n�dv�ndiga funktioner i Sverige, till <br/>exempel </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. h�lso- och sjukv�rdspersonal, forskare inom h�lso- och sjukv�rd och</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">personal inom �ldreomsorgen, </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. gr�nsarbetare,<br/>3. s�songsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och tr�dg�rdsn�ring,<br/>4. personal som transporterar gods och annan personal inom</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">transportsektorn, </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">5. personer som omfattas av 2 kap. 10 � utl�nningslagen,<br/>6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som �r</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inbjudna av s�dana organisationer och vilkas n�rvaro beh�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2021:50. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:578</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:578</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">organisationernas verksamhet, milit�r personal och annan personal inom <br/>ramen f�r internationellt f�rsvarssamarbete, hj�lparbetare och personal <br/>inom det civila f�rsvaret, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">7. passagerare i transit,<br/>8. personer med tr�ngande familjesk�l,<br/>9. sj�m�n,<br/>10. personer som �r i behov av internationellt skydd eller som har andra</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">humanit�ra sk�l, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">11. personer som reser i syfte att studera,<br/>12. personer som reser i syfte att utf�ra h�gkvalificerat arbete, om deras</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">arbetsinsats �r n�dv�ndig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan <br/>skjutas upp eller utf�ras p� distans, d�ribland personer som ska delta i eller <br/>utf�ra n�dv�ndiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottst�vlingar, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. personer som i s�rskild ordning bjudits in av Regeringskansliet.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>3 a �</b>2 F�r att en utl�nning som reser till Sverige ska omfattas av n�got av <br/>undantagen i 3 � andra eller tredje stycket kr�vs dessutom att utl�nningen <br/>vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar fr�n <br/>testning f�r p�g�ende covid-19-infektion som har utf�rts inom 48 timmar <br/>f�re ankomsten. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">F�rsta stycket g�ller inte f�r <br/>1. personer under 18 �r,<br/>2. personal som transporterar gods och annan personal inom</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">transportsektorn, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">3. sj�m�n,<br/>4. personer med tr�ngande familjesk�l,<br/>5. personer som �r i behov av internationellt skydd eller som har andra</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">humanit�ra sk�l, </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">6. personer som har st�llning som varaktigt bosatta i Sverige,<br/>7. personer som har uppeh�llsr�tt eller uppeh�llstillst�nd i Sverige,<br/>8. medborgare i F�renade kungariket eller familjemedlem till en s�dan</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">medborgare, under f�ruts�ttning att han eller hon p� grund av uppeh�ll i <br/>Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om F�renade konungariket <br/>Storbritannien och Nordirlands uttr�de ur Europeiska unionen och <br/>Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">9. personer som omfattas av 2 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716), eller<br/>10. personer som i s�rskild ordning bjudits in av Regeringskansliet.</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 25 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Peter Lindstr�m <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">2 Senaste lydelse 2021:222. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2020:127) om tillf�lligt

inresef�rbud till Sverige

Utf�rdad den 17 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 3 och 3 a �� f�rordningen (2020:127) om
tillf�lligt inresef�rbud till Sverige ska ha f�ljande lydelse.

3 �1 En utl�nning som reser till Sverige fr�n en annan stat �n en EES-stat
eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

F�rsta stycket g�ller inte f�r en utl�nning som
1. �r EES-medborgare eller medborgare i Andorra, Monaco, San Marino,

Schweiz eller Vatikanstaten,

2. har st�llning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
3. har uppeh�llstillst�nd i Sverige eller en annan EES-stat, Andorra,

Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,

4. har nationell visering i Sverige eller nationell visering f�r l�ngre tid �n

tre m�nader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz
eller Vatikanstaten,

5. har en s�dan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 � f�rsta stycket,

5 kap. 3 � f�rsta stycket 14 eller 3 a � utl�nningslagen (2005:716) till en
person som omfattas av n�gon av punkterna 14 eller till en svensk
medborgare,

6. �r medborgare i F�renade kungariket eller familjemedlem till en s�dan

medborgare, under f�ruts�ttning att han eller hon omfattas av artikel 10 i
avtalet om F�renade konungariket Storbritannien och Nordirlands uttr�de ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29,
31.1.2020, s. 7), eller

7. �r bosatt i en s�dan stat som anges i bilagan till denna f�rordning.
F�rsta stycket g�ller inte heller f�r en utl�nning som har s�rskilt

angel�gna behov eller som ska utf�ra n�dv�ndiga funktioner i Sverige, till
exempel

1. h�lso- och sjukv�rdspersonal, forskare inom h�lso- och sjukv�rd och

personal inom �ldreomsorgen,

2. gr�nsarbetare,
3. s�songsarbetare inom jordbruk, skogsbruk och tr�dg�rdsn�ring,
4. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

5. personer som omfattas av 2 kap. 10 � utl�nningslagen,
6. personer som arbetar i internationella organisationer eller som �r

inbjudna av s�dana organisationer och vilkas n�rvaro beh�vs f�r

1 Senaste lydelse 2021:50.

SFS

2021:578

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:578

organisationernas verksamhet, milit�r personal och annan personal inom
ramen f�r internationellt f�rsvarssamarbete, hj�lparbetare och personal
inom det civila f�rsvaret,

7. passagerare i transit,
8. personer med tr�ngande familjesk�l,
9. sj�m�n,
10. personer som �r i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanit�ra sk�l,

11. personer som reser i syfte att studera,
12. personer som reser i syfte att utf�ra h�gkvalificerat arbete, om deras

arbetsinsats �r n�dv�ndig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan
skjutas upp eller utf�ras p� distans, d�ribland personer som ska delta i eller
utf�ra n�dv�ndiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottst�vlingar,
och

13. personer som i s�rskild ordning bjudits in av Regeringskansliet.

3 a �2 F�r att en utl�nning som reser till Sverige ska omfattas av n�got av
undantagen i 3 � andra eller tredje stycket kr�vs dessutom att utl�nningen
vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar fr�n
testning f�r p�g�ende covid-19-infektion som har utf�rts inom 48 timmar
f�re ankomsten.

F�rsta stycket g�ller inte f�r
1. personer under 18 �r,
2. personal som transporterar gods och annan personal inom

transportsektorn,

3. sj�m�n,
4. personer med tr�ngande familjesk�l,
5. personer som �r i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanit�ra sk�l,

6. personer som har st�llning som varaktigt bosatta i Sverige,
7. personer som har uppeh�llsr�tt eller uppeh�llstillst�nd i Sverige,
8. medborgare i F�renade kungariket eller familjemedlem till en s�dan

medborgare, under f�ruts�ttning att han eller hon p� grund av uppeh�ll i
Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om F�renade konungariket
Storbritannien och Nordirlands uttr�de ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7),

9. personer som omfattas av 2 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716), eller
10. personer som i s�rskild ordning bjudits in av Regeringskansliet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 25 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindstr�m
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2021:222.

;