SFS 2021:579 Lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

SFS2021-579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ZMFZHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ZMFZHK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft410{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>jordbruks- och livsmedelsprodukter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lagens syfte och till�mpningsomr�de <br/>1 �</b> Denna lag syftar till att skydda leverant�rer av jordbruks- och livs-<br/>medelsprodukter mot vissa otillb�rliga handelsmetoder. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 �</b> Lagen g�ller vid k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter om <br/>k�paren eller leverant�ren �r etablerad i Sverige och k�paren </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. har en �rsoms�ttning som motsvarar mer �n tv� miljoner euro, eller<br/>2. �r en myndighet som �r etablerad i Europeiska unionen.<br/>Lagen g�ller inte om k�paren �r en konsument.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Ord och uttryck <br/>3 �</b> I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>jordbruks- och livsmedelsprodukter</i>: produkter som f�rtecknas i bilaga</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">I till f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt samt produkter som inte <br/>f�rtecknas i den bilagan men som framst�lls f�r anv�ndning som livsmedel <br/>genom anv�ndning av produkter som f�rtecknas i den bilagan, </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>k�pare</i>: en fysisk eller juridisk person, en grupp av fysiska eller juri-</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">diska personer, eller en myndighet som k�per jordbruks- och livsmedels-<br/>produkter, och </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. <i>leverant�r</i>: en fysisk eller juridisk person som s�ljer jordbruks- och</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">livsmedelsprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b> Vid till�mpning av denna lag ska med myndighet j�mst�llas </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en beslutande f�rsamling i en kommun eller en region, eller en mot-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">svarande beslutande f�rsamling i en annan medlemsstat i Europeiska <br/>unionen, </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett s�dant offentligt styrt organ som avses i 1 kap. 18 � lagen (2016:1145)</p> <p style="position:absolute;top:975px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om offentlig upphandling, och </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">3. en sammanslutning av<br/>a) en eller flera myndigheter eller beslutande f�rsamlingar, eller<br/>b) flera offentligt styrda organ.</p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga <br/>handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:579</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>F�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder <br/>5 �</b> F�ljande metoder som till�mpas av en k�pare av jordbruks- och livs-<br/>medelsprodukter �r f�rbjudna: </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. att betala senare �n 30 dagar efter den tidpunkt som anges i 6 eller 7 �,<br/>2. att annullera en order med kortare varsel �n 30 dagar, om inte n�got</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">annat f�ljer av f�reskrifter som meddelats med st�d av 10 �, </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. att ensidigt genomdriva en �ndring av villkoren i ett avtal i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">intervall, metod, plats, tid eller volym f�r en leverans, kvalitetskrav, <br/>betalning eller pris, </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. att ensidigt genomdriva en �ndring av villkoren i ett avtal i fr�ga om de</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nster som anges i 12 � f�rsta stycket 35 eller andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. att kr�va betalning av leverant�ren f�r s�dant som inte �r kopplat till</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">leverant�rens f�rs�ljning, </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. att beg�ra att leverant�ren ska betala kostnaderna f�r f�rs�mring som</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">sker eller f�rlust som uppkommer i k�parens lokaler eller efter det att den <br/>k�pr�ttsliga risken har �verg�tt till k�paren, n�r s�dan f�rs�mring eller <br/>f�rlust inte beror p� leverant�rens f�rsumlighet eller fel, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. att inte tillm�tesg� leverant�rens beg�ran att f� en skriftlig bekr�ftelse</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">av villkoren i ett avtal, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. att vidta eller hota med att vidta kommersiella repressalier mot en</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">leverant�r som ut�var sina avtalsenliga eller juridiska r�ttigheter, och </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. att kr�va ers�ttning av leverant�ren f�r kostnaden f�r att hantera klago-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">m�l fr�n kunder i samband med f�rs�ljningen av leverant�rens jordbruks- <br/>och livsmedelsprodukter n�r det inte f�rekommit f�rsumlighet eller fel fr�n <br/>leverant�rens sida. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om obeh�riga angrepp p� f�retagshemligheter finns i lagen </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(2018:558) om f�retagshemligheter. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b> F�r ett avtal som inneb�r att jordbruks- och livsmedelsprodukter ska <br/>levereras regelbundet b�rjar betalningsperioden om 30 dagar l�pa fr�n </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. dagen d� leveransperioden l�per ut, om leveranser har gjorts under den</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">avtalade leveransperioden, eller </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. dagen d� det belopp som ska betalas f�r leveransperioden fastst�lls, om</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">den dagen infaller senare �n den dag d� leveransperioden l�per ut. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r k�paren som fastst�ller det belopp som ska betalas till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid till�mpningen av f�rsta stycket ska den avtalade leveransperioden </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">anses omfatta h�gst 30 dagar. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b> F�r ett avtal som inte inneb�r att jordbruks- och livsmedelsprodukter <br/>ska levereras regelbundet b�rjar betalningsperioden om 30 dagar l�pa fr�n </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. leveransdagen, eller<br/>2. dagen d� det belopp som ska betalas fastst�lls, om denna dag infaller</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">senare �n leveransdagen. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r k�paren som fastst�ller det belopp som ska betalas till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 �</b> F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 1 g�ller inte en k�pare som har kommit <br/>�verens med en leverant�r om en v�rdef�rdelningsklausul i den mening som <br/>avses i artikel 172 a i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr <br/>1308/2013 av den 17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad mark-<br/>nadsordning f�r jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2021:579</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">f�rordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och <br/>(EG) nr 1234/2007. <br/> <br/><b>9</b> <b>�</b> F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 1 g�ller inte en betalning som g�rs </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. inom ramen f�r skolprogrammet i enlighet med artikel 23 i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. av ett offentligt organ som tillhandah�ller h�lso- och sjukv�rd i den </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">mening som avses i artikel 4.4 b i Europaparlamentets och r�dets direktiv <br/>2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bek�mpande av sena betalningar vid <br/>handelstransaktioner, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. enligt ett avtal med en leverant�r av druvor eller must f�r vinfram-</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">st�llning, f�rutsatt att </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">a) de specifika betalningsvillkoren ing�r i ett standardavtal som f�re den </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">1 januari 2019 har f�rklarats bindande av medlemsstaten i enlighet med <br/>artikel 164 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013 <br/>och att denna utvidgning av standardavtalet f�rnyas av medlemsstaten fr�n <br/>och med den dagen utan n�gra betydande f�r�ndringar av betalnings-<br/>villkoren som �r till nackdel f�r leverant�rer av druvor eller must, och </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">b) avtalet g�ller i flera �r. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"> <br/><b>10 �</b> Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en kortare period �n vad <br/>som anges i 5 � f�rsta stycket 2 ska g�lla i s�rskilda sektorer. <br/> <br/><b>11 �</b> F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 7 g�ller inte om avtalet avser jordbruks- <br/>och livsmedelsprodukter som en medlem av en producentorganisation <br/>levererar till organisationen, om organisationens stadgar eller de regler och <br/>beslut som fastst�lls i eller f�ljer av stadgarna inneh�ller best�mmelser med <br/>liknande effekt p� villkoren i avtalet. <br/> <br/><b>12 � </b>F�ljande metoder som till�mpas av en k�pare av jordbruks- och <br/>livsmedelsprodukter �r f�rbjudna, om k�paren och leverant�ren inte klart <br/>och tydligt har avtalat om dem i f�rv�g: </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. att returnera os�lda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leveran-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">t�ren utan att betala f�r dem, </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. att returnera os�lda jordbruks- och livsmedelsprodukter utan att betala </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r bortskaffandet av dem, </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. att kr�va betalning som ett villkor f�r att leverant�rens jordbruks- och </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">livsmedelsprodukter ska lagras, skyltas med eller listas, eller f�r att till-<br/>handah�lla s�dana produkter p� marknaden, </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. att kr�va att leverant�ren ska betala f�r k�parens marknadsf�ring av </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">jordbruks- och livsmedelsprodukter, och </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. att kr�va att leverant�ren ska betala personalkostnader f�r att inreda </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">lokaler som anv�nds vid f�rs�ljning av leverant�rens jordbruks- och <br/>livsmedelsprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">En handelsmetod som inneb�r att leverant�ren ska b�ra hela eller en del </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">av kostnaden f�r rabatter p� jordbruks- och livsmedelsprodukter som k�pa-<br/>ren s�ljer som en del av en marknadsf�ringskampanj �r f�rbjuden </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. om k�paren och leverant�ren inte klart och tydligt har avtalat om den i </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rv�g, och </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. om k�paren inte innan kampanjen inleds anger under vilken tidsperiod </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">som �tg�rderna ska genomf�ras och den f�rv�ntade m�ngd produkter som <br/>kommer att best�llas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2021:579</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>13 � </b>Om en metod som avses i 12 � f�rsta stycket 35 eller andra stycket <br/>�r till�ten och till�mpas i ett visst fall ska k�paren p� leverant�rens beg�ran <br/>l�mna en skriftlig ber�kning av betalningen per enhet eller av den <br/>sammanlagda betalningen. Om en metod som avses i 12 � f�rsta stycket 3<br/>5 �r till�ten ska k�paren ocks� p� leverant�rens beg�ran l�mna en skriftlig <br/>kostnadsber�kning och underlaget f�r denna ber�kning. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>Tillsyn <br/>14 � </b>Den myndighet som regeringen best�mmer (tillsynsmyndigheten) <br/>ut�var tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som meddelats med st�d av <br/>lagen f�ljs. <br/> <br/><b>15 � </b>Om det beh�vs f�r att tillsynsmyndigheten ska kunna ut�va tillsyn <br/>f�r myndigheten f�rel�gga </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. en k�pare, leverant�r eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">handlingar eller annat, och </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken att inst�lla sig till </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rh�r p� tid och plats som myndigheten beslutar. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Tillsynsmyndigheten f�r besluta att ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">ska g�lla omedelbart. <br/> <br/><b>16 � </b>Den som ett f�rel�ggande enligt 15 � f�rsta stycket 1 riktas mot �r <br/>inte skyldig att tillhandah�lla en skriftlig handling </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. vars inneh�ll kan antas vara s�dant att en advokat eller en advokats </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">bitr�de inte f�r h�ras som vittne om inneh�llet, och </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. som innehas av advokaten eller bitr�det eller av den som tystnads-</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">plikten g�ller till f�rm�n f�r. <br/> <br/><b>17 � </b>Om det beh�vs f�r att tillsynsmyndigheten ska kunna ut�va tillsyn <br/>har myndigheten r�tt att f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen <br/>d�r k�paren bedriver verksamhet, dock inte bost�der. <br/> <br/><b>18 � </b>Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra handr�ckning av Kronofogde-<br/>myndigheten f�r att genomf�ra en s�dan �tg�rd som anges i 17 �. Vid hand-<br/>r�ckning g�ller best�mmelserna i uts�kningsbalken om verkst�llighet av <br/>f�rpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avl�gs-<br/>nande. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underr�tta den som �tg�rden <br/>ska genomf�ras hos innan verkst�llighet sker. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>�tg�rder mot otillb�rliga handelsmetoder </b></p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><i>F�rel�gganden <br/></i><b>19 � </b>Tillsynsmyndigheten f�r f�rel�gga en k�pare att upph�ra med </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. att till�mpa en s�dan handelsmetod som �r f�rbjuden enligt 5 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">stycket eller 12 �, och </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. att obeh�rigen angripa leverant�rens f�retagshemligheter enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">(2018:558) om f�retagshemligheter. </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Tillsynsmyndigheten f�r �ven f�rel�gga en k�pare att l�mna en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">skriftlig ber�kning som avses i 13 �. </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart, om n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">inte beslutas. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2021:579</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><i>Sanktionsavgift <br/></i><b>20 � </b>Tillsynsmyndigheten f�r besluta att en k�pare som har till�mpat en <br/>s�dan handelsmetod som �r f�rbjuden enligt 5 � f�rsta stycket eller 12 � ska <br/>betala en sanktionsavgift. En sanktionsavgift f�r �ven beslutas om en k�pare <br/>obeh�rigen har angripit leverant�rens f�retagshemligheter enligt lagen <br/>(2018:558) om f�retagshemligheter. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">En sanktionsavgift ska inte beslutas i ringa fall. <br/>Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/><b>21 � </b>En sanktionsavgift f�r inte beslutas f�r en �vertr�delse som omfattas <br/>av ett f�rel�ggande vid vite enligt denna lag om �vertr�delsen ligger till <br/>grund f�r en ans�kan om utd�mande av vitet. <br/> <br/><b>22 � </b>Sanktionsavgiften f�r inte �verstiga en procent av oms�ttningen f�re-<br/>g�ende r�kenskaps�r f�r den som beslutet riktas mot. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls ska s�rskild h�nsyn tas till �ver-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">tr�delsens art, varaktighet och omfattning. H�nsyn ska ocks� tas till om den <br/>som beslutet riktar sig mot tidigare har �vertr�tt f�rbudet och vilka f�rut-<br/>s�ttningar som finns f�r att betala avgiften. <br/> <br/><b>23 � </b>Ett beslut om sanktionsavgift enligt 20 � ska meddelas inom fem �r <br/>fr�n det att �vertr�delsen upph�rde. <br/> <br/><b>24 � </b>En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar <br/>fr�n det att beslutet om att ta ut avgiften har f�tt laga kraft eller inom den <br/>l�ngre tid som anges i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">ska tillsynsmyndigheten l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning. <br/>Best�mmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) <br/>om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkst�llighet f�r ske enligt <br/>uts�kningsbalkens best�mmelser. <br/> <br/><b>25 �</b> Sanktionsavgiften faller bort till den del beslutet om avgift inte har <br/>verkst�llts inom fem �r fr�n det att beslutet fick laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58"><b>Vite <br/>26 � </b>Ett f�rel�ggande enligt 15 eller 19 � f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>�verklagande <br/>27 � </b>Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag f�r �verklagas till <br/>allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2021. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>STEFAN L�FVEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">JENNY NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>2021:579</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av

jordbruks- och livsmedelsprodukter

Utf�rdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande.

Lagens syfte och till�mpningsomr�de
1 �
Denna lag syftar till att skydda leverant�rer av jordbruks- och livs-
medelsprodukter mot vissa otillb�rliga handelsmetoder.

2 � Lagen g�ller vid k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter om
k�paren eller leverant�ren �r etablerad i Sverige och k�paren

1. har en �rsoms�ttning som motsvarar mer �n tv� miljoner euro, eller
2. �r en myndighet som �r etablerad i Europeiska unionen.
Lagen g�ller inte om k�paren �r en konsument.

Ord och uttryck
3 �
I denna lag betyder

1. jordbruks- och livsmedelsprodukter: produkter som f�rtecknas i bilaga

I till f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt samt produkter som inte
f�rtecknas i den bilagan men som framst�lls f�r anv�ndning som livsmedel
genom anv�ndning av produkter som f�rtecknas i den bilagan,

2. k�pare: en fysisk eller juridisk person, en grupp av fysiska eller juri-

diska personer, eller en myndighet som k�per jordbruks- och livsmedels-
produkter, och

3. leverant�r: en fysisk eller juridisk person som s�ljer jordbruks- och

livsmedelsprodukter.

4 � Vid till�mpning av denna lag ska med myndighet j�mst�llas

1. en beslutande f�rsamling i en kommun eller en region, eller en mot-

svarande beslutande f�rsamling i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen,

2. ett s�dant offentligt styrt organ som avses i 1 kap. 18 � lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling, och

3. en sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter eller beslutande f�rsamlingar, eller
b) flera offentligt styrda organ.

1 Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga
handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:579

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

F�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder
5 �
F�ljande metoder som till�mpas av en k�pare av jordbruks- och livs-
medelsprodukter �r f�rbjudna:

1. att betala senare �n 30 dagar efter den tidpunkt som anges i 6 eller 7 �,
2. att annullera en order med kortare varsel �n 30 dagar, om inte n�got

annat f�ljer av f�reskrifter som meddelats med st�d av 10 �,

3. att ensidigt genomdriva en �ndring av villkoren i ett avtal i fr�ga om

intervall, metod, plats, tid eller volym f�r en leverans, kvalitetskrav,
betalning eller pris,

4. att ensidigt genomdriva en �ndring av villkoren i ett avtal i fr�ga om de

tj�nster som anges i 12 � f�rsta stycket 35 eller andra stycket,

5. att kr�va betalning av leverant�ren f�r s�dant som inte �r kopplat till

leverant�rens f�rs�ljning,

6. att beg�ra att leverant�ren ska betala kostnaderna f�r f�rs�mring som

sker eller f�rlust som uppkommer i k�parens lokaler eller efter det att den
k�pr�ttsliga risken har �verg�tt till k�paren, n�r s�dan f�rs�mring eller
f�rlust inte beror p� leverant�rens f�rsumlighet eller fel,

7. att inte tillm�tesg� leverant�rens beg�ran att f� en skriftlig bekr�ftelse

av villkoren i ett avtal,

8. att vidta eller hota med att vidta kommersiella repressalier mot en

leverant�r som ut�var sina avtalsenliga eller juridiska r�ttigheter, och

9. att kr�va ers�ttning av leverant�ren f�r kostnaden f�r att hantera klago-

m�l fr�n kunder i samband med f�rs�ljningen av leverant�rens jordbruks-
och livsmedelsprodukter n�r det inte f�rekommit f�rsumlighet eller fel fr�n
leverant�rens sida.

Best�mmelser om obeh�riga angrepp p� f�retagshemligheter finns i lagen

(2018:558) om f�retagshemligheter.

6 � F�r ett avtal som inneb�r att jordbruks- och livsmedelsprodukter ska
levereras regelbundet b�rjar betalningsperioden om 30 dagar l�pa fr�n

1. dagen d� leveransperioden l�per ut, om leveranser har gjorts under den

avtalade leveransperioden, eller

2. dagen d� det belopp som ska betalas f�r leveransperioden fastst�lls, om

den dagen infaller senare �n den dag d� leveransperioden l�per ut.

Om det �r k�paren som fastst�ller det belopp som ska betalas till�mpas

f�rsta stycket 1.

Vid till�mpningen av f�rsta stycket ska den avtalade leveransperioden

anses omfatta h�gst 30 dagar.

7 � F�r ett avtal som inte inneb�r att jordbruks- och livsmedelsprodukter
ska levereras regelbundet b�rjar betalningsperioden om 30 dagar l�pa fr�n

1. leveransdagen, eller
2. dagen d� det belopp som ska betalas fastst�lls, om denna dag infaller

senare �n leveransdagen.

Om det �r k�paren som fastst�ller det belopp som ska betalas till�mpas

f�rsta stycket 1.

8 � F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 1 g�ller inte en k�pare som har kommit
�verens med en leverant�r om en v�rdef�rdelningsklausul i den mening som
avses i artikel 172 a i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
1308/2013 av den 17 december 2013 om uppr�ttande av en samlad mark-
nadsordning f�r jordbruksprodukter och om upph�vande av r�dets

2021:579

background image

3

SFS

f�rordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och
(EG) nr 1234/2007.

9 F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 1 g�ller inte en betalning som g�rs

1. inom ramen f�r skolprogrammet i enlighet med artikel 23 i Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013,

2. av ett offentligt organ som tillhandah�ller h�lso- och sjukv�rd i den

mening som avses i artikel 4.4 b i Europaparlamentets och r�dets direktiv
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bek�mpande av sena betalningar vid
handelstransaktioner,

3. enligt ett avtal med en leverant�r av druvor eller must f�r vinfram-

st�llning, f�rutsatt att

a) de specifika betalningsvillkoren ing�r i ett standardavtal som f�re den

1 januari 2019 har f�rklarats bindande av medlemsstaten i enlighet med
artikel 164 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1308/2013
och att denna utvidgning av standardavtalet f�rnyas av medlemsstaten fr�n
och med den dagen utan n�gra betydande f�r�ndringar av betalnings-
villkoren som �r till nackdel f�r leverant�rer av druvor eller must, och

b) avtalet g�ller i flera �r.


10 � Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en kortare period �n vad
som anges i 5 � f�rsta stycket 2 ska g�lla i s�rskilda sektorer.

11 � F�rbudet i 5 � f�rsta stycket 7 g�ller inte om avtalet avser jordbruks-
och livsmedelsprodukter som en medlem av en producentorganisation
levererar till organisationen, om organisationens stadgar eller de regler och
beslut som fastst�lls i eller f�ljer av stadgarna inneh�ller best�mmelser med
liknande effekt p� villkoren i avtalet.

12 � F�ljande metoder som till�mpas av en k�pare av jordbruks- och
livsmedelsprodukter �r f�rbjudna, om k�paren och leverant�ren inte klart
och tydligt har avtalat om dem i f�rv�g:

1. att returnera os�lda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leveran-

t�ren utan att betala f�r dem,

2. att returnera os�lda jordbruks- och livsmedelsprodukter utan att betala

f�r bortskaffandet av dem,

3. att kr�va betalning som ett villkor f�r att leverant�rens jordbruks- och

livsmedelsprodukter ska lagras, skyltas med eller listas, eller f�r att till-
handah�lla s�dana produkter p� marknaden,

4. att kr�va att leverant�ren ska betala f�r k�parens marknadsf�ring av

jordbruks- och livsmedelsprodukter, och

5. att kr�va att leverant�ren ska betala personalkostnader f�r att inreda

lokaler som anv�nds vid f�rs�ljning av leverant�rens jordbruks- och
livsmedelsprodukter.

En handelsmetod som inneb�r att leverant�ren ska b�ra hela eller en del

av kostnaden f�r rabatter p� jordbruks- och livsmedelsprodukter som k�pa-
ren s�ljer som en del av en marknadsf�ringskampanj �r f�rbjuden

1. om k�paren och leverant�ren inte klart och tydligt har avtalat om den i

f�rv�g, och

2. om k�paren inte innan kampanjen inleds anger under vilken tidsperiod

som �tg�rderna ska genomf�ras och den f�rv�ntade m�ngd produkter som
kommer att best�llas.

2021:579

background image

4

SFS

13 � Om en metod som avses i 12 � f�rsta stycket 35 eller andra stycket
�r till�ten och till�mpas i ett visst fall ska k�paren p� leverant�rens beg�ran
l�mna en skriftlig ber�kning av betalningen per enhet eller av den
sammanlagda betalningen. Om en metod som avses i 12 � f�rsta stycket 3
5 �r till�ten ska k�paren ocks� p� leverant�rens beg�ran l�mna en skriftlig
kostnadsber�kning och underlaget f�r denna ber�kning.

Tillsyn
14 �
Den myndighet som regeringen best�mmer (tillsynsmyndigheten)
ut�var tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som meddelats med st�d av
lagen f�ljs.

15 � Om det beh�vs f�r att tillsynsmyndigheten ska kunna ut�va tillsyn
f�r myndigheten f�rel�gga

1. en k�pare, leverant�r eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter,

handlingar eller annat, och

2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken att inst�lla sig till

f�rh�r p� tid och plats som myndigheten beslutar.

Tillsynsmyndigheten f�r besluta att ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket

ska g�lla omedelbart.

16 � Den som ett f�rel�ggande enligt 15 � f�rsta stycket 1 riktas mot �r
inte skyldig att tillhandah�lla en skriftlig handling

1. vars inneh�ll kan antas vara s�dant att en advokat eller en advokats

bitr�de inte f�r h�ras som vittne om inneh�llet, och

2. som innehas av advokaten eller bitr�det eller av den som tystnads-

plikten g�ller till f�rm�n f�r.

17 � Om det beh�vs f�r att tillsynsmyndigheten ska kunna ut�va tillsyn
har myndigheten r�tt att f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen
d�r k�paren bedriver verksamhet, dock inte bost�der.

18 � Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra handr�ckning av Kronofogde-
myndigheten f�r att genomf�ra en s�dan �tg�rd som anges i 17 �. Vid hand-
r�ckning g�ller best�mmelserna i uts�kningsbalken om verkst�llighet av
f�rpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avl�gs-
nande. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underr�tta den som �tg�rden
ska genomf�ras hos innan verkst�llighet sker.

�tg�rder mot otillb�rliga handelsmetoder

F�rel�gganden
19 � Tillsynsmyndigheten f�r f�rel�gga en k�pare att upph�ra med

1. att till�mpa en s�dan handelsmetod som �r f�rbjuden enligt 5 � f�rsta

stycket eller 12 �, och

2. att obeh�rigen angripa leverant�rens f�retagshemligheter enligt lagen

(2018:558) om f�retagshemligheter.

Tillsynsmyndigheten f�r �ven f�rel�gga en k�pare att l�mna en s�dan

skriftlig ber�kning som avses i 13 �.

Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart, om n�got annat

inte beslutas.

2021:579

background image

5

SFS

Sanktionsavgift
20 � Tillsynsmyndigheten f�r besluta att en k�pare som har till�mpat en
s�dan handelsmetod som �r f�rbjuden enligt 5 � f�rsta stycket eller 12 � ska
betala en sanktionsavgift. En sanktionsavgift f�r �ven beslutas om en k�pare
obeh�rigen har angripit leverant�rens f�retagshemligheter enligt lagen
(2018:558) om f�retagshemligheter.

En sanktionsavgift ska inte beslutas i ringa fall.
Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.


21 � En sanktionsavgift f�r inte beslutas f�r en �vertr�delse som omfattas
av ett f�rel�ggande vid vite enligt denna lag om �vertr�delsen ligger till
grund f�r en ans�kan om utd�mande av vitet.

22 � Sanktionsavgiften f�r inte �verstiga en procent av oms�ttningen f�re-
g�ende r�kenskaps�r f�r den som beslutet riktas mot.

N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls ska s�rskild h�nsyn tas till �ver-

tr�delsens art, varaktighet och omfattning. H�nsyn ska ocks� tas till om den
som beslutet riktar sig mot tidigare har �vertr�tt f�rbudet och vilka f�rut-
s�ttningar som finns f�r att betala avgiften.

23 � Ett beslut om sanktionsavgift enligt 20 � ska meddelas inom fem �r
fr�n det att �vertr�delsen upph�rde.

24 � En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar
fr�n det att beslutet om att ta ut avgiften har f�tt laga kraft eller inom den
l�ngre tid som anges i beslutet.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i f�rsta stycket,

ska tillsynsmyndigheten l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning.
Best�mmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkst�llighet f�r ske enligt
uts�kningsbalkens best�mmelser.

25 � Sanktionsavgiften faller bort till den del beslutet om avgift inte har
verkst�llts inom fem �r fr�n det att beslutet fick laga kraft.

Vite
26 �
Ett f�rel�ggande enligt 15 eller 19 � f�r f�renas med vite.

�verklagande
27 �
Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag f�r �verklagas till
allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2021.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

JENNY NILSSON

(N�ringsdepartementet)

2021:579

;