SFS 2021:580 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-580.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:SWWMXY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:SWWMXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:MJVTSK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om offentlighets- och sekretess-<br/>lagen (2009:400) </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 30 kap. 30 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 30 kap. 23 b �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>30 kap. <br/>23 b �</b> Sekretess g�ller i en statlig myndighets verksamhet som best�r i <br/>tillsyn �ver efterlevnaden av lagen (2021:579) om f�rbud mot otillb�rliga <br/>handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter f�r uppgift <br/>som kan avsl�ja identiteten p� den som har gjort en anm�lan enligt den lagen <br/>om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att anm�laren lider skada. <br/>Detsamma g�ller f�r uppgift om identiteten p� en leverant�r som en s�dan <br/>anm�lan r�r. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst 20 �r. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>30 �</b>3 Den tystnadsplikt som f�ljer av 2 � f�rsta stycket f�rsta meningen, <br/>4 � f�rsta stycket 2, 4 a � f�rsta stycket 2, 4 b � f�rsta stycket, 6 b � f�rsta <br/>stycket, 12 � f�rsta stycket och andra stycket 2, 12 a � f�rsta stycket och <br/>andra stycket 2, 12 b � f�rsta stycket 2, 13 �, 15 � f�rsta stycket 2, 23 � <br/>f�rsta stycket 2, 23 a �, 23 b � och 27 � f�rsta stycket 2 och den tystnadsplikt <br/>som f�ljer av ett f�rbeh�ll som gjorts med st�d av 9 � andra meningen, 14 � <br/>andra meningen, 26 � andra meningen eller 29 � andra meningen inskr�nker <br/>r�tten enligt 1 kap. 1 � tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 1 och 2 �� ytt-<br/>randefrihetsgrundlagen att meddela och offentligg�ra uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den tystnadsplikt som f�ljer av 24 � inskr�nker r�tten att meddela och </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">offentligg�ra uppgifter, n�r det �r fr�ga om uppgift om andra ekonomiska <br/>eller personliga f�rh�llanden �n aff�rs- och driftf�rh�llanden f�r den som <br/>tr�tt i aff�rsf�rbindelse eller liknande f�rbindelse med den som �r f�rem�l <br/>f�r myndighetens verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den tystnadsplikt som f�ljer av 18 � inskr�nker r�tten att meddela och </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">offentligg�ra uppgifter, n�r det �r fr�ga om uppgift om en enskilds person-<br/>liga f�rh�llanden vars r�jande kan v�lla allvarligt men. </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2021. </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga <br/>handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen. <br/>3 Senaste lydelse 2018:1919. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:580</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:580</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Lisa Englund Krafft <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utf�rdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)

dels att 30 kap. 30 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 30 kap. 23 b �, av f�ljande lydelse.

30 kap.
23 b �
Sekretess g�ller i en statlig myndighets verksamhet som best�r i
tillsyn �ver efterlevnaden av lagen (2021:579) om f�rbud mot otillb�rliga
handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter f�r uppgift
som kan avsl�ja identiteten p� den som har gjort en anm�lan enligt den lagen
om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att anm�laren lider skada.
Detsamma g�ller f�r uppgift om identiteten p� en leverant�r som en s�dan
anm�lan r�r.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst 20 �r.

30 �3 Den tystnadsplikt som f�ljer av 2 � f�rsta stycket f�rsta meningen,
4 � f�rsta stycket 2, 4 a � f�rsta stycket 2, 4 b � f�rsta stycket, 6 b � f�rsta
stycket, 12 � f�rsta stycket och andra stycket 2, 12 a � f�rsta stycket och
andra stycket 2, 12 b � f�rsta stycket 2, 13 �, 15 � f�rsta stycket 2, 23 �
f�rsta stycket 2, 23 a �, 23 b � och 27 � f�rsta stycket 2 och den tystnadsplikt
som f�ljer av ett f�rbeh�ll som gjorts med st�d av 9 � andra meningen, 14 �
andra meningen, 26 � andra meningen eller 29 � andra meningen inskr�nker
r�tten enligt 1 kap. 1 � tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 1 och 2 �� ytt-
randefrihetsgrundlagen att meddela och offentligg�ra uppgifter.

Den tystnadsplikt som f�ljer av 24 � inskr�nker r�tten att meddela och

offentligg�ra uppgifter, n�r det �r fr�ga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga f�rh�llanden �n aff�rs- och driftf�rh�llanden f�r den som
tr�tt i aff�rsf�rbindelse eller liknande f�rbindelse med den som �r f�rem�l
f�r myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som f�ljer av 18 � inskr�nker r�tten att meddela och

offentligg�ra uppgifter, n�r det �r fr�ga om uppgift om en enskilds person-
liga f�rh�llanden vars r�jande kan v�lla allvarligt men.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2021.

1 Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga
handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2018:1919.

SFS

2021:580

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:580

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

;