SFS 2021:580 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-580.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)

dels att 30 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 30 kap. 23 b §, av följande lydelse.

30 kap.
23 b §
Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i
tillsyn över efterlevnaden av lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga
handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter för uppgift
som kan avslöja identiteten på den som har gjort en anmälan enligt den lagen
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att anmälaren lider skada.
Detsamma gäller för uppgift om identiteten på en leverantör som en sådan
anmälan rör.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst 20 år.

30 §3 Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen,
4 § första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 6 b § första
stycket, 12 § första stycket och andra stycket 2, 12 a § första stycket och
andra stycket 2, 12 b § första stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 §
första stycket 2, 23 a §, 23 b § och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt
som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 §
andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ ytt-
randefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål
för myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds person-
liga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

1 Prop. 2020/21:134, bet. 2020/21:MJU21, rskr. 2020/21:364.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga
handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2018:1919.

SFS

2021:580

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:580

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)