SFS 2021:581 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

SFS2021-581.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2021:581

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

SFS

2021:581

2

Bilaga1

Den officiella statistiken
De statistikansvariga myndigheterna
Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Kungliga biblioteket
Medlingsinstitutet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Trafikanalys
Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik
Arbetsmarknad
Befolkning
Boende, byggande och bebyggelse
Demokrati
Energi
Finansmarknad
Folkhälsa
Handel med varor och tjänster
Hälso- och sjukvård
Hushållens ekonomi
Jord- och skogsbruk, fiske
Kultur och fritid
Levnadsförhållanden
Miljö
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi

1 Senaste lydelse 2021:26.

background image

SFS

2021:581

3

Priser och konsumtion
Rättsväsende
Socialförsäkring m.m.
Socialtjänst
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive

område

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

FINANSMARKNAD

Finansräkenskaper
Aktieägarstatistik
Finansiella företag utom försäkring
Försäkring

Finansinspektionen
Finansinspektionen
Finansinspektionen
Finansinspektionen

FOLKH�LSA

Folkhälsans utveckling
Smittskydd

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Folkhälsans utveckling och Smittskydd
får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers
hälsotillstånd och sexualliv eller sexuella läggning.

HANDEL MED VAROR OCH
TJ�NSTER

Inrikeshandel
Utrikeshandel

SCB
SCB