SFS 2021:583 Förordning om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

SFS2021-583.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:LWKSWH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BUMPMB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:FLYSWT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>jordbruks- och livsmedelsprodukter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver1 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna f�rordning kompletterar lagen (2021:579) om f�rbud mot otill-<br/>b�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b> F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>�rsoms�ttning <br/>3 �</b> Den �rsoms�ttning som avses i 2 � f�rsta stycket 1 lagen (2021:579) <br/>om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livs-<br/>medelsprodukter ska ber�knas enligt bilagan till kommissionens rekom-<br/>mendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikrof�retag <br/>samt sm� och medelstora f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Handl�ggning av �renden <br/>4 �</b> Konkurrensverket f�r inleda och genomf�ra utredningar p� eget <br/>initiativ eller p� grund av en anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b> N�r en anm�lan tagits emot ska Konkurrensverket inom sk�lig tid </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. underr�tta anm�laren om hur verket avser att handl�gga anm�lan, och<br/>2. om Konkurrensverket inte anser att det finns tillr�ckliga grunder f�r att</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">vidta �tg�rder med anledning av anm�lan, informera anm�laren om sk�len <br/>till detta. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Samverkan och rapportering <br/>6 �</b> Konkurrensverket ska </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. samarbeta med Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheter i</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">andra medlemsstater i Europeiska unionen och bist� dessa i utredningar i <br/>den utstr�ckning som f�ljer av artikel 8.1 i Europaparlamentets och r�dets <br/>direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga handelsmetoder <br/>mellan f�retag i jordbruks- och livsmedelskedjan, </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. offentligg�ra en �rlig rapport enligt artikel 10.1 i direktiv (EU) 2019/633,</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga <br/>handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks-och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:583</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:583</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. senast den 15 mars varje �r ta fram och �verl�mna en s�dan rapport</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som avses i artikel 10.2 i direktiv (EU) 2019/633. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">H�nvisningarna till direktiv (EU) 2019/633 g�ller direktivet i den ur-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">sprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Offentligg�rande av ingripanden <br/>7 �</b> Konkurrensverket ska offentligg�ra beslut om f�rel�gganden enligt <br/>19 � f�rsta stycket och sanktionsavgift enligt 20 � lagen (2021:579) om f�r-<br/>bud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livsmedels-<br/>produkter. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>�verklagande <br/>8 �</b> Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der ikraft den 1 november 2021. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">JENNIE NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av

jordbruks- och livsmedelsprodukter

Utf�rdad den 17 juni 2021

Regeringen f�reskriver1 f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
Denna f�rordning kompletterar lagen (2021:579) om f�rbud mot otill-
b�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

2 � F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

�rsoms�ttning
3 �
Den �rsoms�ttning som avses i 2 � f�rsta stycket 1 lagen (2021:579)
om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livs-
medelsprodukter ska ber�knas enligt bilagan till kommissionens rekom-
mendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikrof�retag
samt sm� och medelstora f�retag.

Handl�ggning av �renden
4 �
Konkurrensverket f�r inleda och genomf�ra utredningar p� eget
initiativ eller p� grund av en anm�lan.

5 � N�r en anm�lan tagits emot ska Konkurrensverket inom sk�lig tid

1. underr�tta anm�laren om hur verket avser att handl�gga anm�lan, och
2. om Konkurrensverket inte anser att det finns tillr�ckliga grunder f�r att

vidta �tg�rder med anledning av anm�lan, informera anm�laren om sk�len
till detta.

Samverkan och rapportering
6 �
Konkurrensverket ska

1. samarbeta med Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheter i

andra medlemsstater i Europeiska unionen och bist� dessa i utredningar i
den utstr�ckning som f�ljer av artikel 8.1 i Europaparlamentets och r�dets
direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga handelsmetoder
mellan f�retag i jordbruks- och livsmedelskedjan,

2. offentligg�ra en �rlig rapport enligt artikel 10.1 i direktiv (EU) 2019/633,

och

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillb�rliga
handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks-och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:583

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:583

3. senast den 15 mars varje �r ta fram och �verl�mna en s�dan rapport

som avses i artikel 10.2 i direktiv (EU) 2019/633.

H�nvisningarna till direktiv (EU) 2019/633 g�ller direktivet i den ur-

sprungliga lydelsen.

Offentligg�rande av ingripanden
7 �
Konkurrensverket ska offentligg�ra beslut om f�rel�gganden enligt
19 � f�rsta stycket och sanktionsavgift enligt 20 � lagen (2021:579) om f�r-
bud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livsmedels-
produkter.

�verklagande
8 �
Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der ikraft den 1 november 2021.

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;