SFS 2021:583 Förordning om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

SFS2021-583.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av

jordbruks- och livsmedelsprodukter

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning kompletterar lagen (2021:579) om förbud mot otill-
börliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

�&rsomsättning
3 §
Den årsomsättning som avses i 2 § första stycket 1 lagen (2021:579)
om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livs-
medelsprodukter ska beräknas enligt bilagan till kommissionens rekom-
mendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag
samt små och medelstora företag.

Handläggning av ärenden
4 §
Konkurrensverket får inleda och genomföra utredningar på eget
initiativ eller på grund av en anmälan.

5 § När en anmälan tagits emot ska Konkurrensverket inom skälig tid

1. underrätta anmälaren om hur verket avser att handlägga anmälan, och
2. om Konkurrensverket inte anser att det finns tillräckliga grunder för att

vidta åtgärder med anledning av anmälan, informera anmälaren om skälen
till detta.

Samverkan och rapportering
6 §
Konkurrensverket ska

1. samarbeta med Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheter i

andra medlemsstater i Europeiska unionen och bistå dessa i utredningar i
den utsträckning som följer av artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder
mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan,

2. offentliggöra en årlig rapport enligt artikel 10.1 i direktiv (EU) 2019/633,

och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets (EU) direktiv 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga
handelsmetoder mellan företag i jordbruks-och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:583

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:583

3. senast den 15 mars varje år ta fram och överlämna en sådan rapport

som avses i artikel 10.2 i direktiv (EU) 2019/633.

Hänvisningarna till direktiv (EU) 2019/633 gäller direktivet i den ur-

sprungliga lydelsen.

Offentliggörande av ingripanden
7 §
Konkurrensverket ska offentliggöra beslut om förelägganden enligt
19 § första stycket och sanktionsavgift enligt 20 § lagen (2021:579) om för-
bud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedels-
produkter.

�verklagande
8 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder ikraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)