SFS 2021:584 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

SFS2021-584.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion

för Konkurrensverket

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1, 3 och 7 §§ förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

1 §1 Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor.
Konkurrensverket är också tillsynsmyndighet för den offentliga upp-
handlingen och i fråga om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks-
och livsmedelsprodukter.

3 §2 Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 §

lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 18 kap. 1 §
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 18 kap. 1 § lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt 5 och
9�11 §§ lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik,

3. lagen (2014:836) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för

elektronisk identifiering,

7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luft-

fartens område,

8. konkurrensförordningen (2021:87),
9. 5 kap. 4 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
10. lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indriv-

ning på konkurrensområdet och förordningen (2021:88) om ömsesidigt
bistånd med delgivning och rådgivning på konkurrensområdet, och

11. 14 § lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid

köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter och förordningen (2021:583) om
förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livs-
medelsprodukter.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet när Arbetsförmedlingen tillämpar

lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen
om valfrihetssystem.

1 Senaste lydelse 2015:528.
2 Senaste lydelse 2021:89.

SFS

2021:584

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:584

7 §3 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar
inte att Konkurrensverket, på eget initiativ eller efter en förfrågan, lämnar ut
uppgifter till

1. konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Island eller Norge när

det är nödvändigt för att uppfylla avtal mellan dessa länder och Sverige om
samarbete i konkurrensfrågor,

2. en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska

unionen vid bistånd som lämnas enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas
konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevna-
den av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre
marknad, i den ursprungliga lydelsen, eller

3. en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller

Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av artikel 8.1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019
om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedels-
kedjan, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet för-

enas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskil-
des rätt eller från allmän synpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:89.