SFS 2021:584 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

SFS2021-584.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:GJRPMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:GJRPMB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EGRQLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2007:1117) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Konkurrensverket </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 1, 3 och 7 �� f�rordningen (2007:1117) med <br/>instruktion f�r Konkurrensverket ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b>1 Konkurrensverket �r f�rvaltningsmyndighet f�r konkurrensfr�gor. <br/>Konkurrensverket �r ocks� tillsynsmyndighet f�r den offentliga upp-<br/>handlingen och i fr�ga om otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks- <br/>och livsmedelsprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b>2 Konkurrensverket ska fullg�ra de uppgifter som f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. konkurrenslagen (2008:579),<br/>2. 22 kap. 1 � lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">lagen (2016:1146) om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna, 18 kap. 1 � <br/>lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 18 kap. 1 � lagen <br/>(2011:1029) om upphandling p� f�rsvars- och s�kerhetsomr�det samt 5 och <br/>911 �� lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik, </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. lagen (2014:836) om n�ringsf�rbud,<br/>4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella f�rbindelser m.m.,<br/>5. 10 kap. 7 � lagen (2008:962) om valfrihetssystem,<br/>6. 22 � lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fr�ga om tj�nster f�r</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">elektronisk identifiering, </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. f�rordningen (1994:1808) om beh�riga myndigheter p� den civila luft-</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fartens omr�de, </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">8. konkurrensf�rordningen (2021:87),<br/>9. 5 kap. 4 � lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,<br/>10. lagen (2021:79) om �msesidigt bist�nd med delgivning och indriv-</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ning p� konkurrensomr�det och f�rordningen (2021:88) om �msesidigt <br/>bist�nd med delgivning och r�dgivning p� konkurrensomr�det, och </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">11. 14 � lagen (2021:579) om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter och f�rordningen (2021:583) om <br/>f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livs-<br/>medelsprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Konkurrensverket �r tillsynsmyndighet n�r Arbetsf�rmedlingen till�mpar </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om <br/>valfrihet hos Arbetsf�rmedlingen. Vid tillsynen till�mpas 10 kap. 8 � lagen <br/>om valfrihetssystem. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Senaste lydelse 2015:528. <br/>2 Senaste lydelse 2021:89. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:584</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:584</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>7 �</b>3 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar <br/>inte att Konkurrensverket, p� eget initiativ eller efter en f�rfr�gan, l�mnar ut <br/>uppgifter till </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Island eller Norge n�r</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">det �r n�dv�ndigt f�r att uppfylla avtal mellan dessa l�nder och Sverige om <br/>samarbete i konkurrensfr�gor, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">unionen vid bist�nd som l�mnas enligt Europaparlamentets och r�dets <br/>direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas <br/>konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevna-<br/>den av konkurrensreglerna och om att s�kerst�lla en v�l fungerande inre <br/>marknad, i den ursprungliga lydelsen, eller </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">Europeiska kommissionen i den utstr�ckning som f�ljer av artikel 8.1 i <br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 <br/>om otillb�rliga handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks- och livsmedels-<br/>kedjan, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter som l�mnas ut enligt f�rsta stycket f�r i det enskilda fallet f�r-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">enas med villkor f�r anv�ndandet, om det kr�vs med h�nsyn till den enskil-<br/>des r�tt eller fr�n allm�n synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2021. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2021:89. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2007:1117) med instruktion

f�r Konkurrensverket

Utf�rdad den 17 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 1, 3 och 7 �� f�rordningen (2007:1117) med
instruktion f�r Konkurrensverket ska ha f�ljande lydelse.

1 �1 Konkurrensverket �r f�rvaltningsmyndighet f�r konkurrensfr�gor.
Konkurrensverket �r ocks� tillsynsmyndighet f�r den offentliga upp-
handlingen och i fr�ga om otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks-
och livsmedelsprodukter.

3 �2 Konkurrensverket ska fullg�ra de uppgifter som f�ljer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 22 kap. 1 � lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 �

lagen (2016:1146) om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna, 18 kap. 1 �
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 18 kap. 1 � lagen
(2011:1029) om upphandling p� f�rsvars- och s�kerhetsomr�det samt 5 och
911 �� lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik,

3. lagen (2014:836) om n�ringsf�rbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella f�rbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 � lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
6. 22 � lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fr�ga om tj�nster f�r

elektronisk identifiering,

7. f�rordningen (1994:1808) om beh�riga myndigheter p� den civila luft-

fartens omr�de,

8. konkurrensf�rordningen (2021:87),
9. 5 kap. 4 � lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
10. lagen (2021:79) om �msesidigt bist�nd med delgivning och indriv-

ning p� konkurrensomr�det och f�rordningen (2021:88) om �msesidigt
bist�nd med delgivning och r�dgivning p� konkurrensomr�det, och

11. 14 � lagen (2021:579) om f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid

k�p av jordbruks- och livsmedelsprodukter och f�rordningen (2021:583) om
f�rbud mot otillb�rliga handelsmetoder vid k�p av jordbruks- och livs-
medelsprodukter.

Konkurrensverket �r tillsynsmyndighet n�r Arbetsf�rmedlingen till�mpar

lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om
valfrihet hos Arbetsf�rmedlingen. Vid tillsynen till�mpas 10 kap. 8 � lagen
om valfrihetssystem.

1 Senaste lydelse 2015:528.
2 Senaste lydelse 2021:89.

SFS

2021:584

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:584

7 �3 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar
inte att Konkurrensverket, p� eget initiativ eller efter en f�rfr�gan, l�mnar ut
uppgifter till

1. konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Island eller Norge n�r

det �r n�dv�ndigt f�r att uppfylla avtal mellan dessa l�nder och Sverige om
samarbete i konkurrensfr�gor,

2. en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska

unionen vid bist�nd som l�mnas enligt Europaparlamentets och r�dets
direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas
konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevna-
den av konkurrensreglerna och om att s�kerst�lla en v�l fungerande inre
marknad, i den ursprungliga lydelsen, eller

3. en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller

Europeiska kommissionen i den utstr�ckning som f�ljer av artikel 8.1 i
Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019
om otillb�rliga handelsmetoder mellan f�retag i jordbruks- och livsmedels-
kedjan, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgifter som l�mnas ut enligt f�rsta stycket f�r i det enskilda fallet f�r-

enas med villkor f�r anv�ndandet, om det kr�vs med h�nsyn till den enskil-
des r�tt eller fr�n allm�n synpunkt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:89.

;