SFS 2021:585 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2021-585.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2

dels att 93 kap. 4 §, 95 kap. 2 och 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1 och 15 §§,

98 kap. 1 § och 110 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 96 kap. 3 § ska lyda ⬝Särskilda bidrag,

umgängesbidrag och tilläggsbidrag till barnfamiljer⬝,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och

98 kap. 12 §, och närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 12 §
nya rubriker av följande lydelse.

93 kap.
4 §
3 En förmån enligt denna avdelning lämnas endast till den som har ett
gällande försäkringsskydd för förmånen enligt 4 och 5 kap.

Bestämmelser om anmälan och ansökan samt vissa gemensamma bestäm-

melser om förmåner och handläggning finns i 104�117 kap. (avdelning H).
Bostadsbidrag i form av tilläggsbidrag till barnfamiljer lämnas dock utan
ansökan.

95 kap.
2 §
4 Bostadsbidrag lämnas i form av

1. bidrag till kostnader för bostad,
2. särskilt bidrag för hemmavarande barn,
3. särskilt bidrag för barn som bor växelvis,
4. umgängesbidrag till den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis

har barn boende i sitt hem, och

5. tilläggsbidrag till barnfamiljer.
Med barn som bor växelvis avses ett barn som bor varaktigt hos båda sina

föräldrar som inte bor tillsammans.

4 §5 Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket 1�4 betalas ut löpande som
preliminärt bidrag, beräknat efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst.
Sådant bidrag bestäms slutligt i efterhand på grundval av den fastställda
bidragsgrundande inkomsten.

1 Prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385.
2 Senaste lydelse av rubriken närmast före 96 kap. 3 § 2020:432.
3 Senaste lydelse 2020:432.
4 Senaste lydelse 2020:432.
5 Senaste lydelse 2020:432.

SFS

2021:585

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:585

Bostadsbidrag enligt 2 § första stycket 5 beräknas inte på grundval av en

bidragsgrundande inkomst. Sådant bidrag betalas ut löpande med ett belopp
som bestäms enligt 97 kap. 23 a §.

96 kap.
1 §
6 I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2�3 a §§.

Vidare finns bestämmelser om
� barnfamiljer i 4�9 §§,
� hushåll utan barn i 10 och 11 §§, och
� förmånstiden i 12�15 §§.

Tilläggsbidrag till barnfamiljer
3 a §7 Den som har rätt till särskilt bidrag eller umgängesbidrag enligt
3 och 4�9 §§ har också rätt till tilläggsbidrag till barnfamiljer.

Tilläggsbidrag till barnfamiljer beräknas på grundval av bidrag till

kostnader för bostad, särskilt bidrag och umgängesbidrag. Om sådana bidrag
sammanlagt beräknas till ett mindre belopp än 1 200 kronor för helt år, finns
det dock ingen rätt till tilläggsbidrag.

97 kap.
1 §
8 I detta kapitel finns bestämmelser om

� bidragsgrundande inkomst i 2�13 §§,
� kostnader för bostad i 14 §,
� beräkning av bostadsbidrag till barnfamiljer i 15�18 och 20�23 a §§,
� beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 24�28 §§, och
� undantag när bidragsbehov saknas i 29 §.

15 §9 Bostadsbidrag till barnfamiljer beräknas enligt 18�23 a §§.

Om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 150 000 kronor för en

försäkrad, eller för makar 75 000 kronor för var och en av dem, ska bidraget
enligt 95 kap. 2 § första stycket 1�4 minskas med 20 procent av den över-
skjutande inkomsten.

Tilläggsbidrag till barnfamiljer
23 a §10 Bostadsbidrag lämnas månadsvis som tilläggsbidrag till barn-
familjer med ett belopp som motsvarar 25 procent av det preliminära bo-
stadsbidrag som lämnas enligt 95 kap. 2 § första stycket 1�4 för samma
månad.

98 kap.
1 §
11 I detta kapitel finns bestämmelser om

� preliminärt bostadsbidrag i 2�4 §§,
� slutligt bostadsbidrag i 5�7 §§,
� omprövning vid ändrade förhållanden i 8 och 9 §§,
� utbetalning till annan än den försäkrade i 10 och 11 §§, och
� tilläggsbidrag till barnfamiljer i 12 §.

6 Senaste lydelse 2020:432.
7 Tidigare 96 kap. 3 a § upphävd genom 2020:432.
8 Senaste lydelse 2020:432.
9 Senaste lydelse 2020:432.
10 Tidigare 97 kap. 23 a § upphävd genom 2020:432.
11 Senaste lydelse 2020:432.

background image

3

SFS

2021:585

Tilläggsbidrag till barnfamiljer
12 §12 Bestämmelserna i 2�9 §§ gäller inte i fråga om tilläggsbidrag till
barnfamiljer.

110 kap.
6 §
13 Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följ-
ande förmåner.

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock sär-

skilda bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §.

2. Sjukpenning i fall där den försäkrade på grund av sjukdomen är för-

hindrad eller har synnerliga svårigheter att göra en ansökan.

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan

att det kan antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning.

Om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning har beviljats för be-

gränsad tid får den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att
ansökan om detta har gjorts.

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns be-

träffande

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25�27 §§,
2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§,
3. inkomstpensionstillägg i 74 a kap. 8 § andra stycket,
4. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §,
5. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § första stycket,
6. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 § första stycket, och
7. bostadsbidrag i form av tilläggsbidrag till barnfamiljer i 93 kap. 4 §

andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för bostadsbidrag som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

12 Tidigare 98 kap. 12 § upphävd genom 2020:432.
13 Senaste lydelse 2020:1239.