SFS 2021:586 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2021-586.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2

dels att 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 96 kap. 3 a §, 97 kap. 23 a § och 98 kap.

12 § ska utgå,

dels att 93 kap. 4 §, 95 kap. 2 och 4 §§, 96 kap. 1 §, 97 kap. 1 och 15 §§,

98 kap. 1 § och 110 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 96 kap. 3 § ska lyda ”Särskilda bidrag och

umgängesbidrag”.

93 kap.
4 §
3 En förmån enligt denna avdelning lämnas endast till den som har ett
gällande försäkringsskydd för förmånen enligt 4 och 5 kap.

Bestämmelser om anmälan och ansökan samt vissa gemensamma bestäm-

melser om förmåner och handläggning finns i 104–117 kap. (avdelning H).

95 kap.
2 §
4 Bostadsbidrag lämnas i form av

1. bidrag till kostnader för bostad,
2. särskilt bidrag för hemmavarande barn,
3. särskilt bidrag för barn som bor växelvis, och
4. umgängesbidrag till den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis

har barn boende i sitt hem.

Med barn som bor växelvis avses ett barn som bor varaktigt hos båda sina

föräldrar som inte bor tillsammans.

4 §5 Bostadsbidrag betalas ut löpande som preliminärt bidrag, beräknat efter
en uppskattad bidragsgrundande inkomst. Bostadsbidraget bestäms slutligt i
efterhand på grundval av den fastställda bidragsgrundande inkomsten.

1 Prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385.
2 Senaste lydelse av
96 kap. 3 a § 2021:585

rubriken närmast före 97 kap. 23 a § 2021:585

97 kap. 23 a § 2021:585

rubriken närmast före 98 kap. 12 § 2021:585.

98 kap. 12 § 2021:585
rubriken närmast före 96 kap. 3 § 2021:585
rubriken närmast före 96 kap. 3 a § 2021:585
3 Senaste lydelse 2021:585.
4 Senaste lydelse 2021:585.
5 Senaste lydelse 2021:585. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2021:586

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:586

96 kap.
1 §
6 I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2 och 3 §§.

Vidare finns bestämmelser om
– barnfamiljer i 4–9 §§,
– hushåll utan barn i 10 och 11 §§, och
– förmånstiden i 12–15 §§.

97 kap.
1 §
7 I detta kapitel finns bestämmelser om

– bidragsgrundande inkomst i 2–13 §§,
– kostnader för bostad i 14 §,
– beräkning av bostadsbidrag till barnfamiljer i 15–18 och 20–23 §§,
– beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 24–28 §§, och
– undantag när bidragsbehov saknas i 29 §.

15 §8 Bostadsbidrag till barnfamiljer beräknas enligt 18–23 §§.

Om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 150 000 kronor för en

försäkrad, eller för makar 75 000 kronor för var och en av dem, ska bidraget
minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

98 kap.
1 §
9 I detta kapitel finns bestämmelser om

– preliminärt bostadsbidrag i 2–4 §§,
– slutligt bostadsbidrag i 5–7 §§,
– omprövning vid ändrade förhållanden i 8 och 9 §§, och
– utbetalning till annan än den försäkrade i 10 och 11 §§.

110 kap.
6 §
10 Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följ-
ande förmåner.

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock sär-

skilda bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §.

2. Sjukpenning i fall där den försäkrade på grund av sjukdomen är

förhindrad eller har synnerliga svårigheter att göra en ansökan.

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan

att det kan antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning.

Om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning har beviljats för be-

gränsad tid får den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att
ansökan om detta har gjorts.

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns

beträffande

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§,
2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§,
3. inkomstpensionstillägg i 74 a kap. 8 § andra stycket,
4. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §,
5. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § första stycket, och
6. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 § första stycket.

6 Senaste lydelse 2021:585.
7 Senaste lydelse 2021:585.
8 Senaste lydelse 2021:585.
9 Senaste lydelse 2021:585.
10 Senaste lydelse 2021:585.

background image

3

SFS

2021:586

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bostadsbidrag som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)