SFS 2021:590 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

SFS2021-590.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:126) om

omställningsstöd för augusti 2020�april 2021

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 7 och 17 §§ förordningen (2021:126) om omställ-
ningsstöd för augusti 2020�april 20211 ska ha följande lydelse.

7 §2 Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade
rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsätt-
ningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en närings-
verksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella instrument och
valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa

sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för
företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget
tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller referensperiod, vid en

beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp
ska nettoomsättningen för perioden anses vara noll kronor.

Om en hyresvärd har tagit emot stöd enligt förordningen (2021:273) om

statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021, ska
den del av stödet som avser hyresrabatt för en viss månad anses ingå i
hyresvärdens nettoomsättning för denna månad.

17 §3 Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om
företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §,

2. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådana fasta kostnader som stödet beräknas på, eller

3. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som ligger till grund

för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §.

Om företaget i egenskap av hyresgäst har ingått ett sådant avtal om

rabatt på hyran som ger hyresvärden rätt till stöd enligt förordningen
(2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
under 2021, ska omställningsstödet även minskas med belopp som
hyresvärden har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. En

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:232.
2 Senaste lydelse 2021:274.
3 Senaste lydelse 2021:537.

SFS

2021:590

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:590

sådan minskning ska dock endast ske till den del som stödet avser hyra som
enligt 15 § ska anses belöpa sig på stödperioden.

Första stycket 3 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2021:143)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020�juni 2021
eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för
mars 2020�juni 2021.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)