SFS 2021:590 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

SFS2021-590.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDIEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:CPQUZE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:CPQUZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:SQGKVY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2021:126) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021 </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 17 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Regeringen f�reskriver att 7 och 17 �� f�rordningen (2021:126) om omst�ll-<br/>ningsst�d f�r augusti 2020april 20211 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>7 �</b>2 Med <i>nettooms�ttning</i> avses int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda <br/>tj�nster som ing�r i f�retagets normala verksamhet med avdrag f�r l�mnade <br/>rabatter, merv�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till oms�tt-<br/>ningen, under f�ruts�ttning att int�kterna �r h�nf�rliga till en n�rings-<br/>verksamhet som bedrivs i Sverige. Int�kter fr�n finansiella instrument och <br/>valutahandel ing�r dock inte i nettooms�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En int�kt ska anses h�nf�rlig till den m�nad som den hade ansetts bel�pa </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">sig p� om varje kalenderm�nad hade utgjort ett separat r�kenskaps�r f�r <br/>f�retaget, med till�mpning av de redovisningsprinciper som f�retaget <br/>till�mpat f�r det r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re den 1 maj 2020. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om nettooms�ttningen f�r en st�dperiod eller referensperiod, vid en </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">ber�kning enligt f�rsta och andra styckena, uppg�r till ett negativt belopp <br/>ska nettooms�ttningen f�r perioden anses vara noll kronor. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en hyresv�rd har tagit emot st�d enligt f�rordningen (2021:273) om </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran under 2021, ska <br/>den del av st�det som avser hyresrabatt f�r en viss m�nad anses ing� i <br/>hyresv�rdens nettooms�ttning f�r denna m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>17 �</b>3 Omst�llningsst�det ska minskas med belopp som f�retaget f�tt eller <br/>kommer att f� i </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">s�dan f�rlorad oms�ttning som ligger till grund f�r pr�vningen av om <br/>f�retaget har r�tt till st�d f�r st�dperioden enligt 5 �, </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dana fasta kostnader som st�det ber�knas p�, eller </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som ligger till grund</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r pr�vningen av om f�retaget har r�tt till st�d f�r st�dperioden enligt 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om f�retaget i egenskap av hyresg�st har ing�tt ett s�dant avtal om </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">rabatt p� hyran som ger hyresv�rden r�tt till st�d enligt f�rordningen <br/>(2021:273) om statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran <br/>under 2021, ska omst�llningsst�det �ven minskas med belopp som <br/>hyresv�rden har f�tt eller kommer att f� i st�d p� grund av hyresrabatten. En </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2021:232. <br/>2 Senaste lydelse 2021:274. <br/>3 Senaste lydelse 2021:537. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:590</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">18 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:590</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">s�dan minskning ska dock endast ske till den del som st�det avser hyra som <br/>enligt 15 � ska anses bel�pa sig p� st�dperioden. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket 3 ska inte till�mpas p� st�d enligt f�rordningen (2021:143) </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">om oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r augusti 2020juni 2021 <br/>eller f�rordningen (2021:208) om oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r <br/>mars 2020juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Niklas Ekstrand <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2021:126) om

omst�llningsst�d f�r augusti 2020april 2021

Utf�rdad den 17 juni 2021

Regeringen f�reskriver att 7 och 17 �� f�rordningen (2021:126) om omst�ll-
ningsst�d f�r augusti 2020april 20211 ska ha f�ljande lydelse.

7 �2 Med nettooms�ttning avses int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda
tj�nster som ing�r i f�retagets normala verksamhet med avdrag f�r l�mnade
rabatter, merv�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till oms�tt-
ningen, under f�ruts�ttning att int�kterna �r h�nf�rliga till en n�rings-
verksamhet som bedrivs i Sverige. Int�kter fr�n finansiella instrument och
valutahandel ing�r dock inte i nettooms�ttningen.

En int�kt ska anses h�nf�rlig till den m�nad som den hade ansetts bel�pa

sig p� om varje kalenderm�nad hade utgjort ett separat r�kenskaps�r f�r
f�retaget, med till�mpning av de redovisningsprinciper som f�retaget
till�mpat f�r det r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re den 1 maj 2020.

Om nettooms�ttningen f�r en st�dperiod eller referensperiod, vid en

ber�kning enligt f�rsta och andra styckena, uppg�r till ett negativt belopp
ska nettooms�ttningen f�r perioden anses vara noll kronor.

Om en hyresv�rd har tagit emot st�d enligt f�rordningen (2021:273) om

statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran under 2021, ska
den del av st�det som avser hyresrabatt f�r en viss m�nad anses ing� i
hyresv�rdens nettooms�ttning f�r denna m�nad.

17 �3 Omst�llningsst�det ska minskas med belopp som f�retaget f�tt eller
kommer att f� i

1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r

s�dan f�rlorad oms�ttning som ligger till grund f�r pr�vningen av om
f�retaget har r�tt till st�d f�r st�dperioden enligt 5 �,

2. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r

s�dana fasta kostnader som st�det ber�knas p�, eller

3. annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som ligger till grund

f�r pr�vningen av om f�retaget har r�tt till st�d f�r st�dperioden enligt 5 �.

Om f�retaget i egenskap av hyresg�st har ing�tt ett s�dant avtal om

rabatt p� hyran som ger hyresv�rden r�tt till st�d enligt f�rordningen
(2021:273) om statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran
under 2021, ska omst�llningsst�det �ven minskas med belopp som
hyresv�rden har f�tt eller kommer att f� i st�d p� grund av hyresrabatten. En

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2021:232.
2 Senaste lydelse 2021:274.
3 Senaste lydelse 2021:537.

SFS

2021:590

Publicerad
den

18 juni 2021

background image

2

SFS

2021:590

s�dan minskning ska dock endast ske till den del som st�det avser hyra som
enligt 15 � ska anses bel�pa sig p� st�dperioden.

F�rsta stycket 3 ska inte till�mpas p� st�d enligt f�rordningen (2021:143)

om oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r augusti 2020juni 2021
eller f�rordningen (2021:208) om oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r
mars 2020juni 2021.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

;