SFS 2021:594 Lag om ändring i lagen (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS2021-594.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:23) om ändring i lagen

(2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2021:23) om ändring i lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens ska utgå.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:195, bet. 2020/21:TU18, rskr. 2020/21:381.

SFS

2021:594

Publicerad
den

18 juni 2021