SFS 2021:595 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS2021-595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 3 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens2 ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer

av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen
fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av
december 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:195, bet. 2020/21:TU18, rskr. 2020/21:381.
2 Senaste lydelse av 13 kap. 3 § 2021:22.

SFS

2021:595

Publicerad
den

18 juni 2021