SFS 2021:596 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-596.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1470) om yrkesförar-
kompetens ska införas en ny paragraf, 4 kap. 8 §, av följande lydelse.

4 kap.
8 §
1 Ett yrkeskompetensbevis ska gälla i ytterligare sex månader från den
dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut, om denna dag infaller under
perioden den 1 juli 2021–31 december 2021.

Första stycket gäller inte sådana yrkeskompetensbevis som avses i artikel

2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/267 av den
16 februari 2021 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av den
fortsatta covid-19-krisen avseende förnyelse av eller förlängning av giltig-
heten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd, uppskjutande av
vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av
transportlagstiftningens områden samt förlängning av vissa perioder som
avses i förordning (EU) 2020/698.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Tidigare 4 kap. 8 § upphävd genom 2021:218.

SFS

2021:596

Publicerad
den

18 juni 2021