SFS 2021:598 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-598.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till förordningen (2021:24) om ändring i den förordningen ska ha följande
lydelse.

2. Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap.
lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får till och med den 31 dec-
ember 2021 till Transportstyrelsen anmäla de anpassningar av utbildnings-
planen som följer av de nya föreskrifterna utan att behöva göra en sådan
ansökan som anges i 5 kap. 2 a § denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:598

Publicerad
den

18 juni 2021