SFS 2021:700 Förordning om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

SFS2021-700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver att 40 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) ska ha
följande lydelse.

40 §1 Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om mark-
nadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direk-
tiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011
när det gäller elektrisk utrustning som omfattas av

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och
säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgiv-
ningar, i den ursprungliga lydelsen, och

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande
på marknaden av elektrisk utrustning, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2021:700

Publicerad
den

24 juni 2021