SFS 2021:704 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021

SFS2021-704.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:126) om

omställningsstöd för augusti 2020�april 2021

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020�april 20211

dels att rubriken till förordningen samt 1, 4, 6, 8, 13 och 16 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

Förordning om omställningsstöd för

augusti 2020�september 2021

1 §2 Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant
omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens

beslut den 12 februari 2021 i ärende SA.60275 (2021/N), med de ändringar
som följer av kommissionens ändringsbeslut den 11 mars 2021 i ärende
SA.62190 (2021/N) respektive den 15 juni 2021 i ärende SA.63263
(2021/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja

omställningsstöd inte fattas efter den 31 december 2021.

4 §3 Stödperioder enligt denna förordning är

1. augusti�oktober 2020,
2. november och december 2020,
3. januari och februari 2021,
4. mars 2021,
5. april 2021,
6. maj 2021,
7. juni 2021,
8. juli 2021,
9. augusti 2021, och
10. september 2021.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör

stödperiodens referensperiod.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:232.
2 Senaste lydelse 2021:232.
3 Senaste lydelse 2021:232.

SFS

2021:704

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

2

SFS

2021:704

6 §4 För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

1. nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som

uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det

räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12�19 §§, uppgår till minst

5 000 kronor,

4. företaget under perioden april 2020�december 2021 inte verkställer ett

beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning
av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för
återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om
värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller
motsvarande organ under denna period,

5. företaget inte har tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta

kostnader som stödet beräknas på,

6. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte
heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver
verksamhet i Sverige genom en filial, och

7. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket
� senast den 31 augusti 2021, om ansökan avser stödperioden maj 2021

eller juni 2021,

� under perioden 2 augusti till och med 30 september 2021, om ansökan

avser stödperioden juli 2021,

� under perioden 1 september till och med 8 oktober 2021, om ansökan

avser stödperioden augusti 2021, och

� under perioden 1 oktober till och med 29 oktober 2021, om ansökan

avser stödperioden september 2021.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om värde-
överföringar i första stycket 4 även det eller de moderföretag till företaget
som ingår i koncernen.

8 § Omställningsstöd får beviljas endast om företaget har lämnat ett
skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor tillsammans med ansökan.
Revisorn ska yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan:

1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan

nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för
referensperioden,

2. huruvida de villkor som anges i 6 § första stycket 1, 2 och 4 är

uppfyllda,

3. summan av företagets fasta kostnader enligt 13�15 §§ för stödperioden,
4. företagets täckningsbidrag enligt 16 § för stödperioden,
5. i vilken omfattning företaget har tagit emot sådan ersättning eller sådant

stöd som avses i 6 § första stycket 5 eller 17 §, och

6. nedgången i företagets bruttoresultat vid en jämförelse mellan

bruttoresultatet för stödperioden och bruttoresultatet för referensperioden,
om företaget är ett sådant förlustföretag som avses i 19 § andra stycket.

4 Senaste lydelse 2021:537.

background image

3

SFS

2021:704

Revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat

underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska
utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande
som god revisionssed kräver, med beaktande av vad som anges i tredje
stycket.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och

rapportera sina iakttagelser.

Kravet på yttrande från revisor enligt första stycket gäller inte om det

sökta omställningsstödet understiger 100 000 kronor och Skatteverket inte
enligt 8 § andra stycket lagen (2020:548) om omställningsstöd har begärt att
företaget ger in ett sådant yttrande.

Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod

enligt 4 § första stycket gäller vad som anges i fjärde stycket för respektive
stödperiod var för sig.

13 § Med fasta kostnader avses kostnader för

1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är

minst sex månader,

2. räntor, med undantag för vinstandelsräntor och räntor enligt sådana

finansiella instrument som avses i 24 b kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229), till den del de överstiger ränteintäkter för perioden,

3. värdeminskning

anläggningstillgångar

samt

nödvändiga

reparationer och underhåll av sådana tillgångar,

4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatt-

eller avgiftsskyldigt för,

5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet

som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp,
internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,

6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning,
7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del kostnaden inte är

beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre
månader,

8. försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättnings-

skyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,

9. djurfoder,
10. franchiseavgifter,
11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och

kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod,

12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter,
13. farledsavgifter inom sjöfart, till den del avgiften inte är beroende av

antalet passagerare eller lasten ombord fartyget, och

14. löner.
Kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt första

stycket 3 utgörs av företagets planmässiga avskrivningar av anläggnings-
tillgångar enligt räkenskaperna.

Sådana avgifter som avses i första stycket 10 och 12 ska inte räknas som

fasta kostnader till den del avgiften är beroende av försäljningsvolym eller
liknande.

13 a § Med löner avses företagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt
socialavgiftslagen (2000:980) för den redovisningsperiod som motsvarar
stödperioden, ökad med påförda arbetsgivaravgifter för redovisnings-
perioden. Avdrag ska göras för belopp som företaget har fått eller kommer
att få som

background image

4

SFS

2021:704

1. preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för

samma period,

2. ersättning för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön

eller förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med
anledning av sjukdomen covid-19 för samma period, och

3. annat statligt stöd eller bidrag för företagets avgiftspliktiga ersättningar

enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen för den redovisningsperiod som
motsvarar stödperioden och de arbetsgivaravgifter som belöper på samma
period.

Om slutligt stöd vid korttidsarbete har beslutats när ansökan om

omställningsstöd prövas av Skatteverket, ska avdraget i första stycket 1
i stället göras med det belopp som motsvarar det slutliga stödet för perioden.

16 § Med täckningsbidrag avses periodens nettoomsättning enligt 7 §

1. minskad med
� periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten, underentreprenader,

och försäljningsprovisioner, och

� periodens inköp av råvaror och förnödenheter, samt
2. justerad för periodens förändring av lager av
� råvaror och förnödenheter,
� produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor, och
� pågående arbete för någon annans räkning.
Med försäljningsprovisioner avses arvode till leverantörer avseende

tjänster som är hänförliga till företagets försäljningsprocess, exempelvis
arvode till bokningsagenter, betalkortsavgifter och marknadsförings-
provisioner, dock endast till den del arvodet ges per såld enhet eller i
förhållande till försäljningsvolymen eller liknande.

Vid beräkning av täckningsbidraget enligt första stycket ska inte sådana

kostnader som utgör fasta kostnader enligt 13 § beaktas.

De poster som avses i första stycket ska hänföras till en viss period i

enlighet med de principer som anges i 15 §.

Om täckningsbidraget vid en beräkning enligt första stycket uppgår till ett

negativt belopp, ska täckningsbidraget för perioden anses vara noll kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.
2. Bestämmelsen i 13 a § tillämpas första gången på stödperioder som

avser tid efter april 2021.

3. För stödperioder som avser tid före maj 2021 gäller 6, 8, 13 och 16 §§

i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)