SFS 2021:706 Förordning om ändring i förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–juni 2021

SFS2021-706.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:208) om

omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020�juni

2021

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 12, 15, 21 och 25 §§ förordningen (2021:208) om
omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020�juni 20211 ska ha följande
lydelse.

12 §2 Stödet ska minskas med belopp som handelsbolaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,

2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa

lokalhyresgäster fått rabatt på hyran om stödet lämnats för den stödperiod
ansökan avser, eller

3. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kultur-

evenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen
av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser.

Stödet ska även minskas med stödbelopp som handelsbolaget tagit emot

för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2020:552) om
omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om
omställningsstöd för maj�juli 2020 eller förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020�september 2021.

15 §3 En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. de fysiska och juridiska personer som är delägare i handelsbolaget per

den 28 februari 2021,

2. handelsbolagets nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats

den 31 december 2019,

3. nedgången i handelsbolagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan

nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för
referensperioden,

4. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av

spridningen av sjukdomen covid-19,

5. om handelsbolaget erhållit försäkringsersättning, skadestånd och annan

liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas
på,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:418.
2 Senaste lydelse 2021:233.
3 Senaste lydelse 2021:233.

SFS

2021:706

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

2

SFS

2021:706

6. om handelsbolaget erhållit stöd enligt förordningen (2020:237) om

statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

7. om handelsbolaget erhållit stöd som lämnats enligt förordningen

(2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller
skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

8. om handelsbolaget har ansökt om eller fått beslut om stöd för den

aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd
för mars och april 2020 eller förordningen (2020:838) om omställningsstöd
för maj�juli 2020,

9. om handelsbolaget har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut

om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020�september 2021,

10. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd

av mindre betydelse som handelsbolaget har fått under de två föregående
beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

11. om handelsbolaget, eller någon av delägarna i handelsbolaget, är

försatt i konkurs,

12. om en eller flera delägare i handelsbolaget har näringsförbud, och
13. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta

beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och

samvete.

21 §4 Om handelsbolaget har ansökt om stöd enligt förordningen
(2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller enligt
förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj�juli 2020 ska
länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att
fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd
har fattats.

Om handelsbolaget har för avsikt att söka eller har ansökt om stöd enligt

förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020�september
2021 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta
med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om
omställningsstöd har fattats.

25 §5 Handelsbolaget är återbetalningsskyldigt om

1. bolaget efter beslut om stöd enligt denna förordning tagit emot stöd för

den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om
omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om
omställningsstöd för maj�juli 2020 eller förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020�september 2021,

2. bolaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

3. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som handelsbolaget är återbetalningsskyldigt för ska ränta

betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav enligt 26 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

4 Senaste lydelse 2021:233.
5 Senaste lydelse 2021:233.

background image

3

SFS

2021:706

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)