SFS 2021:708 Förordning om digitala covidbevis

SFS2021-708.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om digitala covidbevis

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den

14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av
interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från
covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under
covid-19-pandemin, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den

14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av
interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från
covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen
vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-
pandemin.

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

2 § Denna förordning kompletterar också Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per-
soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna förordning.

3 § Med digitalt covidbevis avses ett sådant digitalt covidintyg enligt
artiklarna 5�7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953
som utfärdas av den utfärdande myndigheten i Sverige.

Utfärdande myndighet och personuppgiftsansvar
4 §
E-hälsomyndigheten ska ansvara för att utfärda de covidbevis som
avses i artikel 3.1 och för de uppgifter som en utfärdande myndighet har
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

SFS

2021:708

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

SFS

2021:708

2

5 § Bestämmelser om personuppgiftsansvaret för utfärdande, kontroll och
godtagande av ett digitalt covidbevis finns i artikel 10 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2021/953.

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra den skyldighet som en
utfärdande myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2021/953 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2021/954.

Personuppgifter som får behandlas och för vilka ändamål
6 §
Bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i ett digitalt covidbevis
finns i artiklarna 5�7 och i bilagan till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2021/953.

Uppgift om den enskildes personnummer eller samordningsnummer får

behandlas för de ändamål som anges i 7 §.

7 § Bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas
finns i artiklarna 1 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2021/953.

Uppgiftsskyldighet
8 §
Folkhälsomyndigheten ska på begäran av en enskild och efter den
enskildes samtycke till E-hälsomyndigheten lämna ut de uppgifter som
registrerats om den enskilde när det gäller vaccinationer mot sjukdomen
covid-19 enligt lagen (2012:453) om register över nationella vaccinations-
program m.m., och som behövs för att ett digitalt covidbevis ska kunna
utfärdas.

Tillhandahållande av digitalt covidbevis
9 §
E-hälsomyndigheten ska på begäran av en enskild tillhandahålla
uppgifter, digitalt eller i pappersform, om den enskildes vaccinationer mot
sjukdomen covid-19, bevis om testning för och bevis om tillfrisknande från
covid-19 i ett digitalt covidbevis.

Om en enskild begär det, ska ett sådant bevis tillhandahållas i pappers-

form.

10 § En begäran om ett digitalt covidbevis för ett barn får göras av någon
av barnets vårdnadshavare.

Om barnet har fyllt 16 år, får begäran även göras av och tillhandahållandet

även ske till barnet.

E-hälsomyndighetens skyldighet att informera den registrerade
11 §
E-hälsomyndigheten ska i fråga om de uppgifter som avses i 8 §
informera den som begär ett digitalt covidbevis om

1. att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) och att den enskildes begäran och samtycke
bryter den sekretessen för de uppgifter som begärs utlämnade i syfte att
utfärda beviset,

2. att uppgifterna under den tid de hanteras av E-hälsomyndigheten

omfattas av sekretess enligt 25 kap. 17 a § offentlighets- och sekretesslagen,
och

background image

SFS

2021:708

3

3. vilken behandling av uppgifterna som kommer att göras av E-hälso-

myndigheten.

�verklagande
12 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2022.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden och

mål som har inletts före utgången av juni 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)