SFS 2021:710 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

SFS2021-710.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1957:668) om utlämning
för brott ska ha följande lydelse.

1 §2 Den som i en annan stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för där
straffbelagd gärning och uppehåller sig här i riket får efter beslut av
regeringen utlämnas till den staten i enlighet med bestämmelserna i denna
lag.

Lagen gäller inte om lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

enligt en europeisk arresteringsorder eller lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder är tillämplig
i förhållande till den andra staten.

Lagen gäller inte heller om avtalet om handel och samarbete mellan

Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan,
och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan,
och den tillhörande lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om
straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade
kungariket är tillämpliga.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423.
2 Senaste lydelse 2011:1166 (jfr 2012:573).

SFS

2021:710

Publicerad
den

24 juni 2021