SFS 2021:712 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2021-712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2000:562) om inter-
nationell rättslig hjälp i brottmål ska införas en ny paragraf, 1 kap. 9 §, av
följande lydelse.

1 kap.
9 §
I fråga om rättslig hjälp i brottmål i förhållande till Förenade
kungariket gäller utöver denna lag bestämmelser i avdelning VIII och XI i
del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete i avtalet om handel
och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergi-
gemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland, å andra sidan.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423.

SFS

2021:712

Publicerad
den

24 juni 2021