SFS 2021:713 Förordning med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

SFS2021-713.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt

samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade

kungariket

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar vissa
delar av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konunga-
riket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, i denna förordning kallat
avtalet, och lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straff-
rättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

De delar av avtalet som kompletteras är avdelning VII om överlämnande

(artiklarna 596�632) och avdelning XI om frysning och förverkande (artik-
larna 656�689) i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i
avtalet.

3 § Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare

1. som är behöriga enligt 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § lagen (2021:709) med

kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Euro-
peiska unionen och Förenade kungariket, och

2. som är behöriga att handlägga en ansökan enligt 4 kap. 5 § lagen

(2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete
mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

Detta gäller dock inte i ett sådant fall där Justitiekanslern eller någon av

riksdagens ombudsmän till följd av föreskrifter i en annan författning är
särskild åklagare.

4 § I 11 kap. 5 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihets-
förordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden finns en bestäm-
melse om att Justitiekanslern ska ges tillfälle att yttra sig i vissa fall.

5 § All kommunikation med den utfärdande eller verkställande rättsliga
myndigheten i Förenade kungariket med stöd av avdelning VII om
överlämnande i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete i
avtalet samt 2 och 3 kap. i denna förordning ska ske genom centralmyndig-

SFS

2021:713

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

SFS

2

heten i Förenade kungariket, om inte direkt kommunikation sker med stöd
av avtalet.

6 § All kommunikation med Förenade kungariket med stöd av avdel-
ning XI om frysning och förverkande i del 3 om brottsbekämpning och
straffrättsligt samarbete i avtalet samt 4 och 5 kap. i denna förordning ska
ske genom Regeringskansliet, om inte direkt kommunikation sker enligt
artikel 677 i avtalet.

Den myndighet som översänder handlingar till Förenade kungariket

ansvarar för att översätta handlingarna till engelska, när ett sådant krav på
översättning följer av avtalet.

2 kap. �verlämnande av misstänkta eller dömda till Sverige
Arresteringsorder för lagföring
1 §
En arresteringsorder för lagföring får utfärdas av åklagaren för ett brott
som den eftersökte är häktad på sannolika skäl misstänkt för och som det är
föreskrivet fängelse i ett år eller mer för.

Arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd
2 §
En arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd
utfärdas av åklagaren på begäran av

� Kriminalvården för verkställighet av fängelse,
� Socialstyrelsen för verkställighet av rättspsykiatrisk vård, och
� Statens institutionsstyrelse för verkställighet av sluten ungdomsvård.
En arresteringsorder får utfärdas för en dom som har fått laga kraft, om

en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader eller utan tidsbegränsning
har dömts ut.

Direkt översändande av en arresteringsorder
3 §
Om arresteringsordern sänds över direkt enligt artikel 607 i avtalet,
ansvarar åklagaren för åtgärder enligt 7 §. En kopia av arresteringsordern
ska sändas till Polismyndigheten.

�&terkallelse
4 §
När det inte längre finns skäl att begära den eftersökte överlämnad, ska
åklagaren återkalla arresteringsordern. �&klagaren ska omedelbart underrätta
den verkställande rättsliga myndigheten i Förenade kungariket och Polis-
myndigheten om återkallelsen.

�&tgärder efter det att den eftersökte anträffas
5 §
När åklagaren får information om att den eftersökte har anträffats, ska
åklagaren omedelbart vidarebefordra informationen till Polismyndigheten,
om den inte redan har fått informationen.

Om en annan myndighet än åklagaren får information om att den efter-

sökte har anträffats, ska den myndigheten omedelbart vidarebefordra infor-
mationen till åklagaren.

6 § Efter det att åklagaren har fått den information som anges i 5 §, ska
han eller hon utfärda en arresteringsorder.

7 § Efter det att åklagaren har utfärdat en arresteringsorder enligt 6 § ska
Polismyndigheten omedelbart översätta arresteringsordern till engelska och

2021:713

background image

SFS

3

översända den till den verkställande rättsliga myndigheten i Förenade
kungariket.

Försvarare eller biträde
8 §
Om åklagaren informeras om att den eftersökte vill anlita en försvarare
eller ett biträde i Sverige enligt artikel 609.4 i avtalet, ska åklagaren så snart
som möjligt ge den eftersökte information som underlättar för honom eller
henne att anlita en försvarare eller ett biträde. Om den eftersökte har en
offentlig försvarare förordnad i Sverige, ska åklagaren informera den efter-
sökte om det.

Garantier för överlämnande
9 §
�&klagaren prövar frågor om garantier som den verkställande rättsliga
myndigheten i Förenade kungariket kräver för överlämnande. Vid överläm-
nande för lagföring prövar dock riksåklagaren frågor om garantier om
återförande av den eftersökte.

Transport
10 §
�&klagaren ansvarar för att den eftersökte förs till Sverige när den
verkställande rättsliga myndigheten i Förenade kungariket har beslutat om
överlämnande hit. �&klagaren ska se till att den eftersökte hämtas till Sverige
inom den utsatta tiden, om inte annat har överenskommits med den berörda
myndigheten i Förenade kungariket. �&klagaren får begära hjälp av Polis-
myndigheten om det behövs.

Bestämmelser om transport i Sverige finns i 2 kap. 3 § lagen (2021:709)

med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan
Europeiska unionen och Förenade kungariket.

�verförande av verkställighet av en frihetsberövande påföljd
11 §
När den eftersökte överlämnats till Sverige för lagföring på villkor att
han eller hon återförs till Förenade kungariket för att där verkställa en
frihetsberövande påföljd som dömts ut med anledning av överlämnandet,
ska åklagaren så snart domen har fått laga kraft mot den dömde pröva om
förutsättningarna för återförande är uppfyllda.

Om den som har överlämnats ska återföras till Förenade kungariket, ska

åklagaren omedelbart underrätta

� Kriminalvården, om påföljden är fängelse,
� Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård, och
� Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.
Den myndighet som underrättats ska besluta om att verkställigheten av

påföljden överförs till Förenade kungariket och underrätta centralmyndig-
heten i Förenade kungariket om detta. Myndigheten ska underrätta Polis-
myndigheten om när återförandet ska äga rum. Centralmyndigheten i För-
enade kungariket ska i samband med återförandet informeras om när
verkställigheten påbörjades i Sverige och om frihetsberövanden som har ägt
rum här.

12 § Om en begäran om överlämnande till Sverige för verkställighet av en
frihetsberövande påföljd har avslagits på den grunden att Förenade kunga-
riket övertar verkställigheten av påföljden, ska den myndighet som avses i
11 § andra stycket ansvara för att verkställigheten överförs till Förenade

2021:713

background image

SFS

4

kungariket. Så snart åklagaren har informerats om avslaget ska åklagaren
underrätta den berörda myndigheten.

Underrättelse vid villkorat överlämnande
13 §
När en person som har överlämnats till Sverige ska återföras till
Förenade kungariket enligt 2 kap. 2 § lagen (2021:709) med kompletterande
bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och
Förenade kungariket och artikel 622.2 i avtalet, ska åklagaren underrätta
Polismyndigheten om när återförandet ska äga rum.

Samtycke till utvidgat överlämnande
14 §
Den överlämnade personens samtycke till utvidgat överlämnande
enligt artikel 625.3 f i avtalet ska lämnas till åklagaren.

Att den som har överlämnats har samtyckt ska antecknas på ett formulär

som fastställs av �&klagarmyndigheten. Formuläret ska om möjligt vara
skrivet på det språk som normalt används av den som har överlämnats. Om
ett annat språk används, ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som
har vidtagits för att kontrollera att den som har överlämnats har förstått
innebörden av samtycket.

Handläggningen av utvidgat överlämnande
15 §
Om överlämnande till Sverige har beviljats och det blir fråga om att
begära ett samtycke från den verkställande rättsliga myndigheten i Förenade
kungariket enligt artikel 625.3 g i avtalet, ska 1 kap. 3 § om behörig åkla-
gare, 2 kap. 4 § om återkallelse, 9 § om garantier och 11 § om överförande
av straffverkställighet tillämpas.

3 kap. �verlämnande av misstänkta eller dömda från Sverige
Utredningen i ett ärende om överlämnande
1 §
Den eftersökte ska underrättas enligt artikel 609.1 i avtalet så snart
som möjligt efter att han eller hon har anträffats. Samtidigt ska han eller hon
få skriftlig information om sin möjlighet att lämna sådant samtycke till
överlämnande som avses i 3 kap. 8 § lagen (2021:709) med kompletterande
bestämmelser om straffrättsligt samarbetet mellan Europeiska unionen och
Förenade kungariket och om innebörden av ett sådant samtycke.

Den eftersökte ska vid samma tillfälle informeras om sin rätt att anlita ett

juridiskt ombud i Förenade kungariket enligt artikel 609.4 i avtalet. Om den
eftersökte vill utöva denna rätt, ska åklagaren omedelbart underrätta den
utfärdande rättsliga myndigheten om det.

�&klagaren ska omedelbart underrätta den utfärdande rättsliga myndig-

heten om den eftersöktes begäran om att få en kopia av domen enligt arti-
kel 601.2 i avtalet. Domen ska överlämnas till den eftersökte så snart den
kommit från den utfärdande rättsliga myndigheten.

Verkställighet i Sverige av en frihetsberövande påföljd
2 §
Om den eftersökte begärs överlämnad för verkställighet av en frihets-
berövande påföljd och han eller hon uppehåller sig i eller är bosatt i Sverige,
ska åklagaren fråga den eftersökte om han eller hon begär att påföljden ska
verkställas i Sverige. �&klagaren kan ge en polis som biträder utredningen i
uppdrag att ställa frågan till den eftersökte.

Den eftersökte ska upplysas om innebörden av att påföljden verkställs i

Sverige.

2021:713

background image

SFS

5

En begäran om att påföljden ska verkställas i Sverige ska lämnas skrift-

ligen enligt ett formulär som fastställs av �&klagarmyndigheten.

3 § Om den eftersökte begär att påföljden ska verkställas i Sverige, ska
åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om
den eftersöktes begäran.

�&klagaren ska underrätta Regeringskansliet om den eftersöktes begäran

om att påföljden ska verkställas i Sverige och om andra förhållanden som
har betydelse för ett beslut om verkställighet här.

Om rätten med stöd av artikel 601.1 f i avtalet har vägrat att verkställa

arresteringsordern, ska åklagaren omedelbart underrätta Regeringskansliet.

4 § Om den eftersökte begärs överlämnad för lagföring och han eller hon
är bosatt i Sverige, ska åklagaren fråga den eftersökte om han eller hon begär
att en frihetsberövande påföljd som utdömts efter överlämnandet ska verk-
ställas i Sverige. �&klagaren kan ge en polis som biträder utredningen i
uppdrag att ställa frågan till den eftersökte. Bestämmelserna i 2 § andra och
tredje styckena ska tillämpas.

Samtycke och medgivande
5 §
Ett samtycke och medgivande som avses i 3 kap. 8 § lagen (2021:709)
med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbetet mellan
Europeiska unionen och Förenade kungariket ska lämnas till åklagaren. Den
eftersöktes återkallelse av ett lämnat samtycke eller medgivande ska lämnas
till åklagaren eller till en polis.

Att den eftersökte lämnat ett samtycke och medgivande samt en åter-

kallelse av dem ska antecknas på ett formulär som fastställs av �&klagar-
myndigheten. Formuläret för samtycke och medgivande ska om möjligt vara
skrivet på det språk som normalt används av den eftersökte. Om ett annat
språk används ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vid-
tagits för att kontrollera att den eftersökte har förstått innebörden av sam-
tycket och medgivandet.

�&klagaren ska i samband med att ett beslut om överlämnande verkställs,

underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om att den som överlämnas
har lämnat ett samtycke och medgivande.

Underrättelse när tidsfristerna överskrids
6 §
�&klagaren ska underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om
frågan om överlämnande inte har avgjorts genom ett beslut som fått laga
kraft inom de tidsfrister som föreskrivs i artikel 615.2�615.4 i avtalet.

Underrättelse när överlämnande sker med krav på återförande
7 §
Om ett överlämnande beviljas med ett villkor om återförande enligt
artikel 604 b i avtalet, ska åklagaren underrätta den utfärdande rättsliga
myndigheten om att Regeringskansliet ska kontaktas när ett återförande ska
äga rum. Efter att beslutet om överlämnande fått laga kraft ska rätten sända
en kopia av beslutet till Regeringskansliet.

Förklaring om att avstå från överklagande
8 §
I fråga om information om och dokumentation av en sådan förklaring
om att den eftersökte avstår från överklagande som avses i 3 kap. 13 § lagen
(2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete

2021:713

background image

SFS

6

mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket ska 11�13 §§ strafftids-
förordningen (2019:95) tillämpas.

När Kriminalvården eller Polismyndigheten har tagit emot en sådan

förklaring, ska myndigheten omedelbart underrätta åklagaren.

Underrättelse om ett beslut i fråga om överlämnande
9 §
När åklagaren underrättar den utfärdande rättsliga myndigheten om
beslutet i fråga om överlämnande enligt artikel 620 i avtalet, ska även
Polismyndigheten underrättas om beslutet. Om beslutet innebär att över-
lämnande beviljas, ska det av underrättelsen framgå när beslutet senast ska
verkställas. �&klagaren ska så snart som möjligt sända en kopia av beslutet
till den utfärdade rättsliga myndigheten.

Verkställighet av ett beslut om överlämnande

10 § �&klagaren ansvarar för att ett beslut om överlämnande verkställs
inom rätt tid.

�&klagaren ska samråda med den utfärdande rättsliga myndigheten om

verkställigheten av överlämnandet i enlighet med artiklarna 621.1, 621.3�
621.5 och 622.2 i avtalet och, vid behov, ingå de överenskommelser som
följer av dessa bestämmelser.

11 § �&klagaren och Polismyndigheten ska utbyta information i den ut-
sträckning som behövs för att ett beslut om överlämnande ska kunna verk-
ställas.

Polismyndigheten ska underrätta åklagaren när beslutet har verkställts.
Polismyndigheten ska omedelbart underrätta åklagaren om överläm-

nandet inte sker inom rätt tid.

12 § �&klagaren ska underrätta den utfärdande rättsliga myndigheten om
hur länge den eftersökte har varit frihetsberövad på grundval av arresterings-
ordern enligt artikel 624.2 i avtalet.

Underrättelse vid uppskjutet överlämnande
13 §
Om verkställigheten av ett beslut om överlämnande har skjutits upp
med stöd av artikel 622.1 i avtalet, ska den myndighet som ansvarar för
verkställigheten av påföljden underrätta åklagaren i god tid innan myndig-
heten friger den eftersökte.

Underrättelse vid villkorat överlämnande
14 §
När ett överlämnande beviljas med ett sådant villkor om återförande
som avses i artikel 622.2 i avtalet, ska åklagaren underrätta den utfärdande
rättsliga myndigheten om att åklagaren ska kontaktas när återförandet kan
äga rum. �&klagaren ska sända en kopia av underrättelsen till Polismyn-
digheten.

Utvidgat överlämnande och vidareöverlämnande
15 §
Bestämmelserna i 1 kap. och detta kapitel gäller i tillämpliga delar i
ärenden om tillstånd till utvidgat överlämnande eller vidareöverlämnande
enligt 3 kap. 15 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om
straffrättsligt samarbetet mellan Europeiska unionen och Förenade kunga-
riket.

2021:713

background image

SFS

7

I fråga om vidareöverlämnande från Sverige av någon som har över-

lämnats hit tillämpas 2 kap. 15 och 16 §§.

4 kap. Ansökan om interimistiska åtgärder och verkställighet av

ett beslut om förverkande i Förenade kungariket
Ansökan om interimistiska åtgärder i Förenade kungariket
Underrättelse om att en ansökan om en provisorisk åtgärd sänds över
1 § �&klagaren ska underrätta Kronofogdemyndigheten innan en ansökan
om en interimistisk åtgärd som syftar till att säkerställa verkställighet av ett
svenskt beslut om förverkande sänds av åklagaren till Förenade kungariket.

I brådskande fall får åklagaren sända över en ansökan om en interimistisk

åtgärd utan att underrätta Kronofogdemyndigheten. �&klagaren ska då i stäl-
let underrätta Kronofogdemyndigheten så snart möjligt efter det att ansökan
har sänts över.

Ansökningar som sänds direkt till behörig rättslig myndighet i Förenade

kungariket
2 § Om åklagaren sänder en ansökan om en interimistisk åtgärd direkt till
den behöriga rättsliga myndigheten i Förenade kungariket enligt arti-
kel 677.2 i avtalet, ska åklagaren samtidigt skicka en kopia av ansökan till
Regeringskansliet.

Information till Förenade kungariket
3 § �&klagaren ansvarar för att lämna den information eller kompletterande
uppgifter som följer av artiklarna 664.1 och 684.2 b i avtalet.

Fördelning av kostnader
4 § �&klagaren ansvarar för det samråd som följer av artikel 687 i avtalet
och är behörig att ingå en överenskommelse om fördelningen av kostnader
enligt samma artikel.

Ansökan om verkställighet av ett beslut om förverkande i Förenade

kungariket
Underrättelse till Kronofogdemyndigheten om att ett beslut om

förverkande har meddelats
5 § �&klagaren ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten när ett
beslut om förverkande har meddelats som avser egendom som omfattas av
en interimistisk åtgärd i Förenade kungariket enligt avdelning XI om frys-
ning och förverkande i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt sam-
arbete i avtalet.

Kronofogdemyndigheten ska ansöka om verkställighet av beslutet om

förverkande i Förenade kungariket så snart som möjligt efter åklagarens
underrättelse.

Samråd vid samtidig verkställighet
6 § Kronofogdemyndigheten ansvarar för det samråd som följer av arti-
kel 668.2 i avtalet och 4 kap. 3 § lagen (2021:709) med kompletterande
bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och
Förenade kungariket.

2021:713

background image

SFS

8

Information om omständigheter som påverkar verkställbarheten av ett

beslut
7 § Kronofogdemyndigheten ansvarar för att lämna information i enlighet
med artikel 684.2 och 684.3 i avtalet.

�&terkallelse av ansökan
8 § Om beslutet om förverkande, helt eller delvis, inte längre kan verkställas
i Förenade kungariket, ska Kronofogdemyndigheten återkalla ansökan i den
del som beslutet inte kan verkställas.

Förfogande över förverkad egendom och fördelning av kostnader.
9 § Kronofogdemyndigheten är behörig att ingå en överenskommelse om
förfogande över förverkad egendom enligt artikel 667.4 i avtalet.

10 § Kronofogdemyndigheten ansvarar för det samråd som följer av art-
ikel 687 i avtalet och är behörig att ingå en överenskommelse om fördel-
ningen av kostnader enligt samma artikel.

5. kap. Ansökan om interimistiska åtgärder och om

verkställighet av ett beslut om förverkande i Sverige
�&tgärder när en ansökan skickats till en obehörig myndighet
1 §
Om en myndighet i Förenade kungariket sänder över en ansökan enligt
artikel 677.2 i avtalet men den svenska myndighet som tar emot ansökan
inte är behörig att pröva den, ska myndigheten lämna ansökan till behörig
åklagare och omedelbart informera den myndighet i Förenade kungariket
som sände över ansökan om det.

Ofullständiga ansökningar

2 § �&klagaren ansvarar för att begära kompletteringar och fastställa tids-
frister enligt artikel 681.1 och 681.2 i avtalet.

Underrättelser vid begäran om sekretess
3 §
�&klagaren ansvarar för att underrätta Förenade kungariket enligt arti-
kel 686.1 och 686.3 i avtalet.

Ansökan om interimistiska åtgärder i Sverige
�&klagarens ansvar
4 § �&klagaren ansvarar för att

� sända bekräftelser enligt artikel 663.3 och 663.4 i avtalet,
� underrätta och samråda enligt artikel 663.5 i avtalet,
� inhämta kompletteringar enligt artikel 664.2 i avtalet,
� samråda och begära nödvändiga uppgifter enligt artikel 671 i avtalet,
� samråda enligt artikel 673 i avtalet, och
� lämna information enligt artikel 684.1 i avtalet.

Samråd med svenska myndigheter
5 § �&klagaren ska vid behov samråda med andra svenska myndigheter i
frågor om att vidta interimistiska åtgärder i Sverige.

2021:713

background image

SFS

9

Underrättelser mellan svenska myndigheter
6 § Om egendom har tagits i förvar enligt lagen (2000:562) om inter-
nationell rättslig hjälp i brottmål, ska åklagaren skyndsamt underrätta
Kronofogdemyndigheten om förvaret.

7 § Den myndighet i Sverige som har verkställt en interimistisk åtgärd ska
skyndsamt underrätta åklagaren när verkställighet har skett.

8 § Om den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten av en
interimistisk åtgärd konstaterar att det inte är möjligt att verkställa åtgärden,
ska myndigheten underrätta åklagaren.

9 § Om en åklagare eller domstol meddelar ett beslut som innebär att
verkställigheten av den interimistiska åtgärden avbryts, ska den som har
meddelat beslutet genast underrätta den myndighet i Sverige som ansvarar
för verkställigheten av åtgärden.

10 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta åklagaren i de fall myndig-
hetens beslut vid verkställighet av en interimistisk åtgärd överklagas enligt
utsökningsbalkens bestämmelser.

Fördelning av kostnader
11 § �&klagaren ansvarar för det samråd som följer av artikel 687 i avtalet
och är behörig att ingå en överenskommelse om fördelningen av kostnader
enligt samma artikel.

Ansökan om verkställighet av ett beslut om förverkande i Sverige
Strafföreläggande
12 § I fråga om strafföreläggande som utfärdas av åklagare med stöd av
4 kap. 6 § lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straff-
rättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
gäller 5�12 §§ strafföreläggandekungörelsen (1970:60) i tillämpliga delar.

Underrättelser till Förenade kungariket
13 § �&klagaren ansvarar för att underrätta Förenade kungariket enligt
artikel 665.7 och 665.8 i avtalet.

14 § �&klagaren ansvarar för att lämna information om samarbetet till
Förenade kungariket enligt artikel 684.1 fram till dess att ett beslut om
förverkande enligt 4 kap. 6 § lagen (2021:709) med kompletterande
bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och
Förenade kungariket har fått laga kraft. Därefter ansvarar Kronofogde-
myndigheten för att lämna sådan information till Förenade kungariket.

2021:713

background image

SFS

10

15 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta Förenade kungariket om

1. att ett beslut om förverkande inte får verkställas genom en åtgärd enligt

artikel 669 i avtalet som ersätter ett förverkande, om det av ansökan eller på
annat sätt framgår att Förenade kungariket har medgett en sådan verk-
ställighet, och

2. myndighetens beslut enligt 4 kap. 7 § andra stycket lagen (2021:709)

med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan
Europeiska unionen och Förenade kungariket.

Samråd med Förenade kungariket
16 § �&klagaren ansvarar för att samråda med Förenade kungariket enligt
artiklarna 665.8, 671, 673 och 682.2 i avtalet.

Innan åklagaren samråder med Förenade kungariket enligt artikel 682.2 i

avtalet ska han eller hon rådgöra med Kronofogdemyndigheten i de fall den
konkurrerande begäran har gjorts av en medlemsstat i Europeiska unionen,
Island eller Norge.

17 § Kronofogdemyndigheten ansvarar för att samråda med Förenade
kungariket enligt artikel 668.2 i avtalet.

Kronofogdemyndighetens samråd med åklagare
18 § Innan Kronofogdemyndigheten beslutar om uppskov enligt arti-
kel 673 i avtalet ska myndigheten, vid behov, samråda med åklagare.

�verlämnande av ärendet till Regeringskansliet
19 § Om Förenade kungariket har begärt att förverkad egendom ska för-
fogas över enligt artikel 667.2 eller 667.4 i avtalet ska Kronofogde-
myndigheten överlämna ärendet tillsammans med ett eget yttrande i frågan
till Regeringskansliet.

�verenskommelser om omvandling och fördelning av kostnader
20 § Kronofogdemyndigheten får ingå en överenskommelse om omvand-
ling enligt artikel 665.4 i avtalet, om det är lämpligt i det enskilda fallet.

21 § Kronofogdemyndigheten ansvarar för det samråd som följer av
artikel 687 i avtalet och är behörig att ingå en överenskommelse om för-
delningen av kostnader enligt samma artikel.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.


På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim

(Justitiedepartementet)

2021:713