SFS 2021:714 Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2021-714.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:704) om internationell

rättslig hjälp i brottmål

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:704) om internationell
rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

Inledande bestämmelser
1 §
1 Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

I fråga om rättslig hjälp till internationella brottmålsdomstolen finns

särskilda bestämmelser.

I fråga om rättslig hjälp i brottmål till Förenade kungariket gäller utöver

denna förordning bestämmelserna i avdelning VIII och XI i del 3 om
brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete i avtalet om handel och sam-
arbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,
å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å
andra sidan och förordningen (2021:713) om kompletterande bestämmelser
om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade
kungariket.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:449.

SFS

2021:714

Publicerad
den

24 juni 2021