SFS 2021:723 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:198) om statligt stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:198) om

statligt stöd för att säkerställa tillgång till

ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen

covid-19, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:198) om statligt stöd
för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av
sjukdomen covid-19, som gäller till utgången av den 15 november 2021,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av 2021,
dels att 4, 7, 8, 12, 13 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4 § Stöd till företag enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet
med

1. Europeiska kommissionens beslut den 5 mars 2021 i ärende SA.61904

(2021/N) och den 17 juni 2021 i ärende SA.63130 (2021/N), eller

2. de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013

av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

7 § Stödet får lämnas till ett högsta belopp om 20 000 000 kronor per före-
tag under de förutsättningar som anges i andra och tredje styckena.

Stöd enligt 4 § 1 får lämnas till ett högsta belopp om 18 000 000 kronor

per företag för stödperioden från och med den 1 januari 2021 till och med
den 15 augusti 2021. Av beloppet får högst 16 000 000 kronor avse stöd-
perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021.

Stöd enligt 4 § 2 får lämnas till ett högsta belopp om 2 000 000 kronor per

företag för stödperioden från och med den 1 juli 2021 till och med den
15 augusti 2021. Sådant stöd får endast lämnas till ett företag som har tagit
emot 18 000 000 kronor i stöd enligt 4 § 1.

8 § Stödet får lämnas för icke täckta fasta kostnader som har uppstått i
företagets ambulansflygverksamhet till följd av utbrott av sjukdomen
covid-19 under en sådan stödperiod som avses i 7 §.

12 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ha kommit in till Social-
styrelsen senast den

� 15 april 2021 för perioden från och med den 1 januari 2021 till och med

den 31 mars 2021, och

SFS

2021:723

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

2

SFS

2021:723

� 31 augusti 2021 för perioden från och med den 1 april 2021 till och med

den 15 augusti 2021.

13 § En ansökan om stöd ska innehålla

1. uppgift om det belopp som söks,
2. dokumentation som styrker att förutsättningarna enligt 3 och 5 §§ är

uppfyllda,

3. uppgifter om den stödberättigande kostnaden,
4. upplysningar om allt annat offentligt stöd som sökts eller beviljats för

perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december
2021,

5. en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget
a) fått under det beskattningsår som ansökan lämnas,
b) fått under de två föregående beskattningsåren, och
c) tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stöd-

berättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan, och

6. de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva

ansökan.

18 § Socialstyrelsen ska senast den 30 april 2022 lämna en samlad redo-
visning till regeringen av stödbeslut enligt förordningen. Av redovisningen
ska det framgå

1. vilka företag som har fått stöd,
2. hur många ansökningar om stöd som har avslagits, och
3. vilka förändringar som har skett i hälso- och sjukvårdens tillgång till

ambulansflygtransporter till följd av utbetalningen av stöd.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för beslut om stöd

som har meddelats före utgången av 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)