SFS 2021:724 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-724.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 2, 5 och 6 §§ och 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följ-

ande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 2 a och 3 a §§, och

närmast före 3 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §
1 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1�3 a, 5 och
6 §§,

� 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1�3 §§,
� 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1�3 §§,
� 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
� 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1�3 §§,
� 13 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1 §,
� 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt

4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 kap.
2 §
2 Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrym-
men som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskydds-
synpunkt.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller

offentlig tillställning får dock högst uppgå till

1. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inom-

hus,

2. 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inom-

hus och deltagarna anvisas en sittplats,

1 Senaste lydelse 2021:356.
2 Senaste lydelse 2021:356.

SFS

2021:724

Publicerad
den

28 juni 2021

background image

2

SFS

2021:724

3. 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utom-

hus, och

4. 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas

utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande gäller

inte andra stycket 3. Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrotts-
utövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt
uppgå till högst 900. Detsamma gäller andra idrottstävlingar utomhus som
allmänheten kan delta i som utövare och som huvudsakligen genomförs i
eller på vatten, i skog och mark eller på väg.

För demonstrationer utomhus gäller inte andra stycket 3. Vid en sådan

sammankomst får i stället antalet deltagare uppgå till högst 1 800.

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning

av dödsfall får oavsett kraven i första och andra styckena dock alltid ha
20 deltagare.

2 a § Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där
den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sek-
tioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med
varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställ-
ningen, gäller deltagarbegränsningarna i 2 § andra stycket för varje sektion.

Mässor
3 a §
Den som anordnar en sådan mässa som omfattas av 2 kap. 3 § första
stycket 4 ordningslagen (1993:1617), ska i stället för det som sägs i 2�3 §§

1. begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade

områden eller utrymmen utomhus som anordnaren disponerar på ett sätt som
är säkert från smittskyddssynpunkt,

2. utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som anordnaren

disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och ut-
ställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
och

3. se till att in- och utpassage till lokaler samt områden och utrymmen

utomhus som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel
undviks.

5 §3 Folkhälsomyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om kraven på deltagarbegränsning enligt 2 §

första stycket och 3 a § 1, om sektioner enligt 2 a § och om andra smitt-
skyddsåtgärder enligt 3 § och 3 a § 2 och 3, och

2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning vid all-

männa sammankomster och offentliga tillställningar.

6 §4 Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett berörd smittskyddsläkare
och länsstyrelse tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att antalet del-
tagare vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom ett län
ska vara lägre än vad som anges i 2 § andra, tredje eller fjärde stycket.
Sådana föreskrifter får inte innebära att allmänna sammankomster eller
offentliga tillställningar inte får hållas.

3 Senaste lydelse 2021:356.
4 Senaste lydelse 2021:356.

background image

3

SFS

2021:724

6 kap.
1 §
5 Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt,
använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett
utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sam-
mankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller utrymmet
till en sammankomst med så många deltagare som är säkert från smitt-
skyddssynpunkt. Antalet deltagare får dock högst uppgå till 50.

Första stycket gäller inte i fråga om lokaler, områden och utrymmen som

används eller upplåts för en begravningsceremoni.

I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-

ställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns
bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serverings-
ställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för
att vidta.

2 § Folkhälsomyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om kraven på deltagarbegränsning enligt 1 §

första stycket, och

2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådan

verksamhet som avses i 1 § första stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Liv Bernitz
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2021:161.