SFS 2021:725 Förordning om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

SFS2021-725.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när

vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (2021:273) om statligt stöd
när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 20212 ska införas en ny
paragraf, 6 b §, av följande lydelse.

6 b § Som förutsättning för stöd för perioden den 1 juli till och med den
30 september gäller att

1. det senast den 30 juni 2021 finns ett befintligt hyresförhållande med en

hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller
delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller hyr lokalen under perioden,

och

3. det senast den 31 augusti 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse

mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran
understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt
avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Jfr prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419.

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:587.

SFS

2021:725

Publicerad
den

28 juni 2021