SFS 2021:726 Förordning om ändring i förordningen (2021:587) om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021

SFS2021-726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:587) om ändring i

förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa

lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första

kvartalet 2021

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver1 att 1 och 11 §§ förordningen (2021:273) om statligt
stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet
2021 i stället för lydelsen enligt förordningen (2021:587) om ändring i den
förordningen ska ha följande lydelse.

1 § I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa
lokalhyresgäster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om
en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en
rabatt på hyran, svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den
rabatten när överenskommelsen gäller någon av följande perioder 2021:

1. den 1 januari till och med den 31 mars,
2. den 1 april till och med den 30 juni, eller
3. den 1 juli till och med den 30 september.

11 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges
i 10 § första stycket senast

1. den 30 juni 2021, om ansökan gäller stöd för perioden den 1 januari till

och med den 31 mars 2021, och

2. den 30 september 2021, om ansökan gäller stöd för någon av perioderna

den 1 april till och med den 30 juni eller den 1 juli till och med den
30 september 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Jfr prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419.

SFS

2021:726

Publicerad
den

28 juni 2021