SFS 2021:727 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

SFS2021-727.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter

om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)

om ordningsbot för vissa brott

Utfärdade den 23 juni 2021

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket
rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om
ordningsbot för vissa brott1 att bilaga 7 och 15 ska ha följande lydelse samt
att en ny bilaga 20 ska införas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2021.

PETRA LUNDH

Marie-Louise Ollén

1 Föreskrifterna senast ändrade 2021:119.

SFS

2021:727

Publicerade
den

28 juni 2021

background image

2

SFS

2021:727

Bilaga 7

Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider

samt färdskrivare, m.m.

Med beteckningarna EG 561/2006 och EU 165/2014 avses

dels Europarlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den
15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransport-
området och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG)
nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,

dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den
4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006
om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.

Ansvar enligt 9 kap. 3 §

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1.1

Art. 22.5 EU
165/2014

Olovligt avlägsnande av plombering på
färdskrivarutrustning

4 000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 1 p

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.19

Art. 12 3 st.
EG
561/2006

Inte tagit en sammanhängande rast om 30 minuter

1 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 2 p

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.18

Art. 34.5b)
i-iv EU
165/2014

Felaktig användning av omställningsanordning

4 000

4.19

Art. 34.5b) v
EU
165/2014

Inte använt reglage för färja/tåg

1 000

background image

3

SFS

2021:727

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

4.20

Art. 34.6 EU
165/2014

Endast den allvarligaste av nedanstående brister
rapporteras:

Efternamn saknas på diagrambladet
Förnamn saknas på diagrambladet
Datum då användningen av bladet inleddes eller
avslutades saknas
Orten där användningen av bladet inleddes eller
avslutades saknas
Registreringsnummer saknas på diagrambladet
Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet
Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet
Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet
Symbol för land där daglig användning påbörjas
respektive avslutas eller då gräns passeras saknas på
diagrambladet

4 000
4 000
2 000

1 000

1 000
2 000
1 000
1 000
1 000

4.21

Art. 34.7 EU
165/2014

Symbolen för landet inte angiven i färdskrivaren

1 000

4.22

Art. 36.1 EU
165/2014

Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen
(vid färd med utrustat med analog färdskrivare)

4 000

4.23

Art. 36.1 EU
165/2014

Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 28
dagarna (vid färd utrustat med analog färdskrivare)

4 000

4.24

Art. 36.1 EU
165/2014

Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon
utrustat med analog färdskrivare)

4 000

4.25

Art. 36.1 EU
165/2014

Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter
som gjorts under innevarande dag och de föregående 28
dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog
färdskrivare)

4 000

4.26

Art. 36.2 EU
165/2014

Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon
utrustat med digital färdskrivare)

4 000

4.27

Art. 36.2 EU
165/2014

Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter
som gjorts under innevarande dag och de föregående 28
dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital
färdskrivare)

4 000

4.28

Art. 36.2 EU
165/2014

Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen
(vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare)

4 000

4.29

Art. 36.2 EU
165/2014

Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 28
dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital
färdskrivare)

4 000

4.30

Art 37.1 EU
165/2014

Färdskrivare inte reparerad under resans gång

2 000

4.31

Art. 37.2 EU
165/2014

Föraren har inte fört in all information för de tidsperioder
som inte längre registrerats när färdskrivaren inte är i
funktion eller inte fungerar på fullgott sätt

4 000

4.32

Art. 37.2 EU
165/2014

Förarkortets nummer och/eller namn och/eller
körkortsnummer saknas på tilläggsbladet

4 000

4.33

Art. 37.2 EU
165/2014

Underskrift saknas på tilläggsbladet

2 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 6 §

Nr

Ledtext

Bot

5.1

Brukat färdskrivarutrustning trots att den inte besiktigats

4 000

background image

4

SFS

2021:727

Bilaga 15

Brott mot 16 kap. brottsbalken

Nr

Brott mot

Föreläggande får endast avse

Bot

1

16 kap. 16 §

Förargelseväckande beteende genom offentlig urinering

800

2

16 kap. 16 §

Förargelseväckande beteende genom att föra oljud på
allmän plats genom att spela musik

1 000

background image

5

SFS

2021:727

Bilaga 20

Brott mot sjölagen (1994:1009)

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

20 kap. 3 §

Med fartyg tagit färdväg, hållit hastighet eller annars
färdats så att omgivningen i onödan störts

1 500