SFS 2021:728 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

SFS2021-728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:93) med instruktion för
Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

4 §1 Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig
myndighet enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den

12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har
tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av
förordning (EG) nr 2006/2004, i fråga om efterlevnaden av sådana regler
som myndigheten har tillsyn över.

Myndigheten ska vara behörig myndighet och kontaktpunkt enligt
1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari

2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring
av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr
1093/2010, i den ursprungliga lydelsen, och

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli

2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto
och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, i den ursprung-
liga lydelsen.

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av relevant

myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden
för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta
investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och
2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

1 Senaste lydelse 2020:30.

SFS

2021:728

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:728

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)