SFS 2021:730 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

SFS2021-730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om industriutsläppsförordningen (2013:250)

dels att 2 kap. 46 och 48 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas 13 nya paragrafer, 2 kap. 57�69 §§, och närmast

före 2 kap. 57 och 59 §§ nya rubriker med följande lydelse.

2 kap.
46 §
1 För samförbränning av avfall med stenkol eller brunkol anger de
slutsatser

1. som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av

kväveoxider (tabell 3), svaveldioxid (tabell 4), väteklorid eller vätefluorid
(tabell 5), stoft (tabell 6), kvicksilver (tabell 7), kadmium, tallium, antimon,
arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin (tabell 39)
samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibensodioxiner och
polyklorerade dibensofuraner (tabell 41), och

2. som avses i 57 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av stoft

(tabell 3), väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid (tabell 5), kväveoxid
(tabell 6) och kvicksilver (tabell 8).

I fråga om utsläpp från samförbränning av avfall enligt första stycket 2

beräknas utsläppsvärden för utsläppen till luft av stoft, väteklorid,
väteflourid, svaveldioxid, kväveoxid och kvicksilver med användning av de
värden som avses i första stycket 1 och 2 med tillämpning av blandnings-
formeln i bilaga VI del 4 till Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU.

48 §2 För samförbränning av avfall med biomassa eller torv anger de
slutsatser

1. som avses i 43 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av

kväveoxider (tabell 9), svaveldioxid (tabell 10), väteklorid och vätefluorid
(tabell 11), stoft (tabell 12), kvicksilver (punkt 27), kadmium, tallium,
antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och vanadin
(tabell 40) samt flyktiga organiska föreningar, polyklorerade dibenso-
dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 41), och

2. som avses i 57 § utsläppsvärden i fråga om utsläpp till luft av stoft

(tabell 3), väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid (tabell 5), kväveoxid
(tabell 6) och kvicksilver (tabell 8).

1 Senaste lydelse 2019:613.
2 Senaste lydelse 2019:613.

SFS

2021:730

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:730

I fråga om utsläpp från samförbränning av avfall enligt första stycket 2

beräknas utsläppsvärden för utsläppen till luft av stoft, väteklorid, väte-
flourid, svaveldioxid, kväveoxid och kvicksilver med användning av de
värden som avses i första stycket 1 och 2 med tillämpning av blandnings-
formeln i bilaga VI del 4 till Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU.

Avfallsförbränning
57 §
Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2010 av
den 12 november 2019 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsför-
bränning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens
officiella tidning den 3 december 2019. Bilagan till beslutet innehåller
slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av
29 kap. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 65, 66 eller 67 § miljöprövningsförord-
ningen (2013:251).

58 § De slutsatser som avses i 57 § anger utsläppsvärden i fråga om

1. kanaliserade utsläpp till luft av
a) stoft, metaller och halvmetaller från avfallsförbränning (tabell 3),
b) stoft från innesluten behandling av slagg och bottenaskor med utsug-

ning av luft (tabell 4),

c) väteklorid, vätefluorid och svaveldioxid från avfallsförbränning

(tabell 5),

d

) kväveoxid och kolmonoxid från avfallsförbränning och ammoniak från

användning av teknikerna selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR) eller
selektiv katalytisk reduktion (SCR) (tabell 6),

e) totalt flyktigt organiskt kol, polyklorerade dibenso-p-dioxiner, poly-

klorerade dibensofuraner och dioxinlika polyklorerade bifenyler från
avfallsförbränning (tabell 7), och

f) kvicksilver från avfallsförbränning (tabell 8),
2. direkta utsläpp till en vattenrecipient av totalt suspenderat material,

totalt organiskt kol, arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel,
bly, antimon, tallium, zink, ammoniumkväve, sulfat, polyklorerade dibenso-
p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 9), och

3. indirekta utsläpp till en vattenrecipient av arsenik, kadmium, krom,

koppar, kvicksilver, nickel, bly, antimon, tallium, zink och polyklorerade
dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner (tabell 10).

Produktion av livsmedel, foder, dryck och mjölk
59 §
Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2031 av
den 12 november 2019 om fastställande av BAT-slutsatser för livsmedels-,
dryckes- och mjölkindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska
unionens officiella tidning den 4 december 2019. Bilagan till beslutet inne-
håller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för

1. verksamheter som omfattas av 5 kap. 4, 8, 12, 15 eller 17 § miljöpröv-

ningsförordningen (2013:251), och

2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen

och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1.

background image

3

SFS

2021:730

60 § De slutsatser som avses i 59 § anger utsläppsvärden i fråga om
kemisk syreförbrukning, totalt suspenderat material, totalkväve och total-
fosfor för direkta utsläpp till en vattenrecipient (tabell 1).

61 § För tillverkning av färdigfoder anger de slutsatser som avses i 59 §
utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft från för-
malning och pelletskylning (tabell 4).

62 § För bryggning anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i
fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft från hantering och bearbetning
av malt och råfrukt (tabell 7).

63 § För mejerier anger de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i
fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft från torkning (tabell 10).

64 § För beredning av fisk och skaldjur anger de slutsatser som avses i
59 § utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av totalt flyktigt
organiskt kol från en rökkammare (tabell 11).

65 § För förmalning av spannmål anger de slutsatser som avses i 59 §
utsläppsvärden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft (tabell 15).

66 § För bearbetning av kött anger de slutsatser som avses i 59 § utsläpps-
värden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av totalt flyktigt organiskt kol
från en rökkammare (tabell 18).

67 § För bearbetning av oljefröer och raffinering av vegetabilisk olja anger
de slutsatser som avses i 59 § utsläppsvärden i fråga om

1. kanaliserade utsläpp till luft av stoft från hantering och beredning av

fröer samt från torkning och kylning av mjöl (tabell 21), och

2. hexanförluster från bearbetning och raffinering av oljefröer (tabell 22).

68 § För stärkelseproduktion anger de slutsatser som avses i 59 § utsläpps-
värden i fråga om kanaliserade utsläpp till luft av stoft från torkning av
stärkelse, protein och fiber (tabell 27).

69 § För sockertillverkning anger de slutsatser som avses i 59 § utsläpps-
värden i fråga om

1. kanaliserade utsläpp till luft av stoft från högtemperaturtorkning av

betmassa (tabell 30), och

2. kanaliserade utsläpp till luft av svaveloxider från högtemperatur-

torkning av betmassa när naturgas inte används (tabell 31).

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)