SFS 2021:731 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

SFS2021-731.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om miljöprövningsförordningen (2013:251)2

dels att 5 kap. 29, 31 och 33 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 29, 31 och 33 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 5 kap. 30, 32 och 34 §§ ska betecknas 5 kap. 6 a, 10 a

och 14 a §§,

dels att 5 kap. 4, den nya 6 a, 8, den nya 10 a, 12 och den nya 14 a §§ och

rubrikerna närmast före 5 kap. 4, 8 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

5 kap.
Livsmedel och foder av animaliska råvaror
4 §
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40-i gäller för anläggning för
framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölk-

produkter eller endast innebär paketering.

6 a § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.65 gäller för anläggning
för framställning av foder med beredning och behandling av enbart ani-
maliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton
foder per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 4 §,
2. endast avser mjölk, eller
3. endast innebär paketering.

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror
8 §
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90-i gäller för anläggning för
framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av

1. mer än 75 000 ton per kalenderår,
2. mer än 300 ton per dygn om anläggningen är i drift mer än 90 dygn i

rad under ett kalenderår, eller

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industri-
utsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i den ursprungliga
lydelsen.
2 Förordningen omtryckt 2016:1188.
Senaste lydelse av 5 kap. 34 § 2018:1460.

SFS

2021:731

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:731

3. mer än 600 ton per dygn om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad

under ett kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

10 a § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.115 gäller för anlägg-
ning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart
vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst
75 000 ton produkter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §,
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
3. endast innebär paketering.

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror
12 §
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.131-i gäller för anläggning
för framställning av livsmedel eller foder med beredning och behandling av
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt
material uppgår till

1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till
a) mer än 75 ton per dygn, eller
b) mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, eller
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med

animalievärdet.

Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms

genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets vikt-
procent av slutprodukten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

14 a § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.155 gäller för anlägg-
ning för framställning av foder med beredning och behandling av både
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

12 § eller endast innebär paketering.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
2. För verksamheter som har påbörjats före ikraftträdandet och inte

omfattas av tillstånd eller tillståndsplikt enligt tidigare bestämmelser men
blir tillståndspliktiga genom denna förordning ska verksamhetsutövaren
senast den 1 augusti 2022 ge in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyn-
digheten. Verksamheten får därefter fortsätta att bedrivas om inte tillstånds-
myndigheten eller tillsynsmyndigheten beslutar något annat.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)