SFS 2021:732 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

SFS2021-732.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 13 § fängelseförordningen (2010:2010) ska ha
följande lydelse.

13 §1 En intagen har, utöver vad som följer av 3 kap. 3 § fängelselagen
(2010:610), rätt till ersättning om

1. någon sysselsättning inte kan anvisas den intagne under normal arbets-

tid och det inte beror på honom eller henne, eller

2. den intagnes arbetsförmåga är helt eller delvis nedsatt på grund av sjuk-

dom.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte om den intagne uppbär allmän

ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt social-
försäkringsbalken.

Ersättning enligt första stycket får lämnas med lägre belopp än vad den

intagne skulle ha fått om han eller hon utfört eller deltagit i anvisad
sysselsättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
2. Bestämmelserna i 13 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från

och med den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2021:3. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

SFS

2021:732

Publicerad
den

30 juni 2021