SFS 2021:733 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

SFS2021-733.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 13 § fängelseförordningen (2010:2010) ska ha
följande lydelse.

13 §1 En intagen har, utöver vad som följer av 3 kap. 3 § fängelselagen
(2010:610), rätt till ersättning om

1. någon sysselsättning inte kan anvisas den intagne under normal arbets-

tid och det inte beror på honom eller henne, eller

2. den intagnes arbetsförmåga är helt eller delvis nedsatt på grund av sjuk-

dom.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte om den intagne uppbär allmän

ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt social-
försäkringsbalken.

Ersättning enligt första stycket får lämnas med lägre belopp än vad den

intagne skulle ha fått om han eller hon utfört eller deltagit i anvisad syssel-
sättning.

Ersättning enligt första stycket 2 ska inte lämnas för den första dagen i en

sjukperiod (karensdag). Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det
att en tidigare sjukperiod har avslutats, ska den senare sjukperioden anses
vara en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Antalet karensdagar får
begränsas till tio dagar under de senaste tolv månaderna.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2021:

732.

SFS

2021:733

Publicerad
den

30 juni 2021