SFS 2021:734 Förordning om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal

SFS2021-734.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av

balanstal

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:780) om beräkning av balans-
tal1 ska ha följande lydelse.

1 § Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna balanstalet enligt 58 kap.
14 § socialförsäkringsbalken i enlighet med den formel som anges i bilagan
till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:795.

SFS

2021:734

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:734

Bilaga

1 Balanstalet, BT

𝐵�!(��) =

𝐴�!(�� �� 2) + 𝐵𝐹(�� �� 2)

� (�� �� 2)

𝐴�!(��) = 𝐴(��) � ��!(�� �� 1)

där

t

= kalenderår om variabeln avser flöden, utgången av kalender-
året om variabeln avser stockar

AT

= avgiftstillgång

BF

= buffertfond, det samlade marknadsvärdet av tillgångarna hos
Första�Fjärde och Sjätte AP-fonden. Med marknadsvärde avses
det värde som, enligt 6 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder och 4 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-
fonden, ska upptas i fondernas årsredovisningar

S

= pensionsskuld

A

= avgiftsinkomst till fördelningssystemet

OT

= omsättningstid

2 Omsättningstiden, OT

��!(��) = ���&(��) �� 𝐼�&(��)

2.1 Intjänandeålder, I�&

𝐼�&(��) =

��

���&�(��) � 𝐿�(��) � (� + 0,5)

�&��:���(��)
�=16

��

���&�(��) � 𝐿�(��)

�&��:���(��)
�=16

���&�(��) =

���&�(��)

���(��)

+

���&�+1(��)

���+1(��)

2

för � = 16, 17, . . . , �&��:���(��) �� 1

���&�&

��:��� (��) =

���&�&

��:��� (��)

���&

��:��� (��)

𝐿�(��) = 𝐿���1(��) � �}�(��) för � = 17, 18, . . . , �&��:���(��) där 𝐿16(��) = 1

�}�(��) =

���(��)

�����1(����1)

för � = 17, 18, . . . , �&��:���(��)

där

i

= ålder vid utgången av ett kalenderår, åldersgrupp

�&��:���(��) = den äldsta åldersgrupp som har tjänat in pensionsrätt för in-

komstpension år t

���&�(��)

= summan av 16 % av pensionsgrundande inkomster beräknade
enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken och 16 % av pensions-
grundande belopp beräknade enligt 60 kap. samma balk in-
tjänandeår t för åldersgruppen i

background image

3

SFS

2021:734

���(��)

= antalet individer i åldersgruppen i som någon gång fram t.o.m.
intjänandeår t tillgodoräknats pensionsgrundande inkomst eller
pensionsgrundande belopp och som inte registrerats som avlidna

𝐿�(��)

= andel personer i åldersgrupp i år t

�}�(��)

= utvecklingen av andel personer i åldersgrupp i år t

2.2 Utbetalningsålder, U�&

���&(��) =

��

1,016��(����"��å+0,5) � 𝐿�

��(��) � (� + 0,5)

�&������(��)
�=�"��å

� �&�

��

��

1,016��(����"��å+0,5) � 𝐿

�

��(��) � �&

�

��

�&������(��)
�=�"��å

𝐿�

��(��) = {

1

𝐿���1

��

(��) � �}��(��)

0

där � = �"��å��1

där � > �"��å��1 �S���} � �0� �&������(��)

där � > �&������(��)

�}��(��) =

���(��)

���(��)+����(��)+2�����

��(��) för � = �"��å, �"��å + 1, . . . , �&������

(��)

där

�&������(t) = den äldsta åldersgrupp som uppburit pension år t
lpå

= lägsta ålder vid utgången av år t för de personer som fått pen-
sionsutbetalningar år t

𝐿�

��(��)

= andel kvarstående utbetalningar till åldersgrupp i år t

�&�

��

= andelen av pensionsskulden i åldersgrupp i som avser pensio-
nerade

�}��(��)

= pensionsutbetalningarnas utveckling på grund av dödsfall år t,
åldersgrupp i

���(��)

= summan av pensionsutbetalningar i december år t till ålders-
gruppen i

����(��) = summan av sista månatliga pensionsbelopp till personer i ålders-

gruppen i som fick pension utbetald i december år t��1 men inte
i december år t

����

��(��) = summan av sista månatliga pensionsbelopp till personer i ålders-

gruppen i som fick sin pension beviljad under år t men som inte
fick pension utbetald i december år t

3 Pensionsskulden, S

� (��) = � 𝐴(��) + � ��(��)

� 𝐴(��) = ��𝐵��(��) + 𝐼���&(��) + �!��(��)

��𝐵��(��) =

��𝐵(��)

𝐼(�� + 1)

𝐼(��)

background image

4

SFS

2021:734

� ��(��) = � 𝐹(��) � �� ��i(��) � 12 � (

𝐷��(��) + 𝐷��(�� �� 1) + 𝐷��(�� �� 2)

3

)

�&������(��)

�=�"��å

där

SF(t) =

{

Balansindex varken fastställt för år �� eller år �� + 1 � 

𝐼(��+1)

𝐼(��)

� (

𝐼(��+1)

𝐼(��)

)

��1

Balansindex fastställt för år �� + 1 men inte för år �� � 

𝐵𝐼(��+1)

𝐼(��)

� (

𝐼(��+1)

𝐼(��)

)

��1

Balansindex fastställt för såväl å�x �� som för år �� + 1 � 

𝐵𝐼(��+1)

𝐵𝐼(��)

� (

𝐼(��+1)

𝐼(��)

)

��1

Balansindex fastställt för år �� men inte för år �� + 1 � 

𝐼(��+1)

𝐵𝐼(��)

� (

𝐼(��+1)

𝐼(��)

)

��1

𝐷��(��) = {

��

1
2

�&������(��)

�=�

�(𝐿�

�� (��)+𝐿

�+1

��

(��))�1,016������1

𝐿�

��(��)

där � �0� �&������(��)

0

där � > �&������(��)

där

� 𝐴

= pensionsskuld avseende pensionsåtagande som inte börjat ut-
betalas (pensionsskulden till ⬝förvärvsaktiva⬝)

� ��

= pensionsskuld till pensionerade i fördelningssystemet avseende
pensioner som utbetalas

��𝐵

= summan av pensionsbehållningar enligt 62 kap. 2, 5 och 7 §§
socialförsäkringsbalken

��𝐵��

= summan av pensionsbehållningar utan hänsyn till förändringen
i inkomstindex mellan år t och t+1

𝐼���&

= skattat värde av pensionsrätter för inkomstpension enligt 61 kap.
5�10 §§ socialförsäkringsbalken, beräknat med hänsyn till 62 kap.
5 § andra stycket samma balk

TP

= skattat värde för tilläggspension till personer som inte börjat
lyfta sin tilläggspension

SF

= skuldfaktor som gör att pensionsskulden till pensionerade, SP,
påverkas av eventuell balanseringseffekt på samma sätt som
pensionsskulden till ⬝förvärvsaktiva⬝, SA

I

= inkomstindex enligt 58 kap. 11 § socialförsäkringsbalken

BI

= balansindex enligt 58 kap. 23 och 24 §§ socialförsäkringsbalken

𝐷��

= ekonomiskt delningstal för åldersgrupp i.