SFS 2021:735 Förordning om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

SFS2021-735.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till

regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja

verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive

socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver att 5 och 8 §§ förordningen (2020:193) om stats-
bidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter
inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen
covid-19 ska ha följande lydelse.

5 §1 Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den
31 augusti respektive den 30 november 2020. Ansökan om bidrag för
sådana kostnader som har uppkommit till och med december 2020 ska dock
ha kommit in till myndigheten senast den 30 april 2021.

Ansökan om bidrag för kostnader för sådana skyndsamma transporter

som avses i 4 § 5 ska ha kommit in till Socialstyrelsen

1. senast den 12 maj 2021 avseende kostnader som har uppkommit från

och med den 1 januari 2021 till och med den 30 april 2021,

2. senast den 15 september 2021 avseende kostnader som har uppkommit

från och med den 1 maj 2021 till och med den 31 augusti 2021, och

3. senast den 1 mars 2022 avseende kostnader som har uppkommit från

och med den 1 september 2021 till och med den 31 december 2021.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt

som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera an-

sökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

8 §2 Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet
lämna en kortfattad ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det
beviljade statsbidraget och en sammanfattande redogörelse för hur det har
använts.

Socialstyrelsen ska lämna en samlad redovisning till regeringen av de

statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Redovisningen ska
lämnas

1. den 30 juni 2021 för bidrag som har betalats ut till och med den

30 november 2020,

1 Senaste lydelse 2021:158.
2 Senaste lydelse 2021:92.

SFS

2021:735

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:735

2. den 20 december 2021 för bidrag som avser kostnader som har upp-

kommit till och med den 31 december 2020, och

3. den 30 september 2022 för bidrag som avser kostnader som har upp-

kommit till och med den 31 december 2021.

Av redovisningen ska det framgå vilka regioner och kommuner som har

fått statsbidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla
en sammanfattande redogörelse för hur statsbidragen har använts.

Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)